Goewermentskennisgewing No. R. 203
6 Februarie 1987
  

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies vir die Diploma in Eenheidsbestuur vir Geregistreerde Verpleegkundiges

 

Die Minister van Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling het, op die aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, kragtens artikel 45 (1) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), die regulasies in die Bylae hiervan, uitgevaardig.

 

BYLAE

 

1.    In hierdie regulasies beteken "die Wet", die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), en het enige uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wet geheg is, daardie betekenis, en, tensy uit die samehang anders blyk, beteken-

"studiekursus" 'n program van onderrig en opleiding wat lei tot 'n kwalifikasie wat die houer daarvan die reg verleen tot registrasie van die addisionele kwalifikasie in eenheidsbestuur.

 

Voorwaardes vir die registrasie van die addisionele kwalifikasie

2.    'n Addisionele kwalifikasie in eenheidsbestuur word kragtens artikel 22 van die Wet geregistreer indien-

(a)    die applikant die studiekursus aan 'n goedgekeurde verpleegskool gevolg het;

(b)    hy as 'n student geregistreer was kragtens die regulasies betreffende registers vir studente afgekondig by Goewermentskennisgewing R. 3735 van 14 November 1969, soos gewysig by Goewermentskennisgewings R. 171 van 12 Februarie 1971, R. 1204 van 7 Julie 1972, R. 1647 van 20 September 1974 en R. 2207 van 31 Oktober 1980;

(c)    hy die studiekursus suksesvol voltooi het en aan al die vereistes vir die toekenning van die genoemde kwalifikasie voldoen het.

 

Voorwaardes vir die goedkeuring van 'n verpleegskool

3.    'n Verpleegskool word goedgekeur vir die aanbieding van 'n studiekursus indien-

(a)    die organisatoriese struktuur en die fasiliteite om die onderrigprogram vir die studiekursus aan te bied volgens mening van die raad bevredigend is;

(b)    die onderrigprogram volgens die mening van die raad bevredigend is;

(c)    'n persoon wat as 'n algemene verpleegkundige en as 'n vroedvrou geregistreer is en teenoor wie se naam 'n addisionele kwalifikasie in verpleegonderrig en 'n addisionale kwalifikasie in verpleegadministrasie geregistreer is, by die raad as die persoon in beheer van die verpleegskool aangedui word;

(d)    lede van die verpleegpersoneel wat aan die kliniese onderrig van studente deelneem, geregistreerde algemene verpleegkundiges en vroedvrou is.

 

Toelating tot die studiekursus

 4. (1)    'n Kandidaat tot die studiekursus moet aan die persoon in beheer van die verpleegskool voorlÍ:

(a)    Bewys van lopende registrasie as 'n algemene verpleegkundige en bewys van registrasie in die bepaalde dissipline vir die spesiale studie ingevolge regulasie 7(3)(a).

(b)    'n Senior sertifikaat of 'n gelykwaardige kwalifikasie wat toelating tot formele na-sekondÍre onderwys verleen, tensy die raad 'n laer kwalifikasie aanvaar.

(2)    Die registrasie bedoel in subregulasie (1)(a) moet dwarsdeur die voorgeskrewe tydperk vir die studiekursus en totdat die uitslae van die eksamen gepubliseer word, in stand gehou word, by versuim waarvan die tydperk van die kursus wat deurloop is vanaf die datum van skrapping uit die register tot die datum van terugplasing, verbeur word.

 

Duur van die studiekursus

 5. (1)    Die studiekursus duur minstens 44 weke.

(2)    Indien 'n student van een verpleegskool na 'n ander oorskakel of die studiekursus voor voltooiing staak, moet die studiekursus opnuut hervat word, tensy die raad anders besluit.

 

Kurrikulum

Voorlegging van kurrikulum aan raad

6.    Die kurrikulum moet vooraf deur die betrokke verpleegskool aan die raad voorgelÍ word vir goedkeuring.

Programdoelstellings

7. (1)    Die kurrikulum moet voorsiening maak vir persoonlike en professionele ontwikkeling van die student sodat hy by voltooiing van die studiekursus-

(a)    respek toon vir die waardigheid en uniekheid van die mens in sy sosiaal-kurturele en religieuse verband en hom as 'n psigiese, fisiese en sosiale wese binne hierdie verband benader en verstaan;

(b)    vaardig is in die diagnosering van individuele, gesins-, groeps- en gemeenskapsgesondheidsprobleme en in beplanning en implementering van terapeutiese optrede en verpleegsorg vir die gesondheidsdiensverbruiker op enige punt langs die gesondheidsiektekontinuum in alle stadia van die lewensiklus (insluitende sterwensbegeleiding), en die evaluering daarvan;

(c)    in staat is om die interaksie met gesondheidsdiensverbruikers op so 'n wyse te rig en te beheer dat simpatieke en empatiese interaksie plaasvind;

(d)    in staat is om die etiese en morele kodes van die professie te handhaaf en binne die voorskrifte van die tersaaklike wette, te praktiseer;

(e)    die beginsel onderskryf dat 'n omvattende gesondheidsdiens essensieel is om die gesondheidstandaard van die totale bevolking te verhoog;

(f)    in staat is om harmonieus saam te werk binne die verpleegkundige en multidissiplinÍre span, volgens die beginsels van interafhanklikheid en medewerking vir die bereiking van 'n gemeenskaplike doel;

(g)    in staat is om eie praktyk volgens eie kennis en vaardigheid af te baken, dit onafhanklik te beoefen en verantwoordelikheid daarvoor te neem;

(h)    in staat is om voortdurend eie praktyk te evalueer en verantwoordelikheid te neem vir voortgesette professionele en persoonlike ontwikkeling;

(i)    'n vraende en wetenskaplike benadering tot praktykprobleme openbaar en bereid is om verandering te inisieer en/of te aanvaar;

(j)    in staat is om 'n gesondheidsdienseenheid effektief te bestuur;

(k)    in staat is om doeltreffende kliniese onderrig binne die gesondheidsdienseenheid te gee;

(l)    in staat is om gemeenskapsbetrokkenheid op enige punt langs die gesondheidsiekte-kontinuum in alle stadia van die lewensiklus te bevorder.

 

Vakke

(2)    Die kurrikulum bestaan uit die volgende vakke met die minimum aantal periodes soos aangedui:

(a)    Verpleegkunde- 150 periodes bestaande uit-

(i)    'n inleidende studie van 60 periodes van die beginsels en vaardigheid gemeenskaplik aan die vier basiese dissiplines van verpleegkunde, naamlik:

(aa)    Algemene verpleegkunde;
(bb)    verloskunde;
(cc)    psigiatriese verpleegkunde;
(dd)    gemeenskapsverpleegkunde;

en die integrasie hiervan in die dissipline van spesiale studie;

(ii)    'n spesiale studie van 90 periodes van een van die bogenoemde dissiplines.

(b)    Die Beginsels van Administrasie en die Praktyk van Eenheidsbestuur: 90 periodes.

(c)    Kliniese onderrig en Gesondheidsvoorligting/PasiŽntonderig: 60 periodes.

(d)    Professionaliteit, Organisasie en Beheer van die Verpleegberoep en Professionele Praktykvoering: 60 periodes.

(3)    Al die vakke van die kurrikulum moet dwarsdeur die studiekursus op toegepaste vlak gedoseer word en sluit die volgende in:

(a)    Die wet wat die praktyk van verpleging beheer;

(b)    die regulasies betreffende die gedrag van geregistreerde verpleegkundiges wat onbetaamlike of skandelike gedrag uitmaak;

(c)    die regulasies betreffende die gedrag van geregistreerde vroedvroue wat onbetaamlike of skandelike gedrag uitmaak;

(d)    die regulasies betreffende die gedrag van ingeskrewe verpleegkundiges wat onbetaamlike of skandelike gedrag uitmaak;

(e)    die regulasies betreffende die gedrag van ingeskrewe verpleegassistente wat onbetaamlike of skandelike gedrag uitmaak;

(f)    die wetgewing wat op die verskillende aspekte van die leergang van toepassing is.

(4)    Die volgende aangeleenthede moet reg deur die studiekursus beklemtoon word:

(a)    Medies-geregtelike risiko's; en

(b)    die maatskaplike, psigologiese, kulturele en fisiese verwantskappe in gesondheid en siekte.

 

Kliniese praktika

8. (1)    Kliniese praktika moet oor minstens 960 uur strek oor die minimum tydperk van 44 weke bedoel in regulasie 5(1).

(2)    Kliniese praktika moet ondervinding bied in kliniese verpleegsorg vir alle ouderdomsgroepe in primÍre, sekondÍre en tersiÍre gesondheidsorgstelsels, en in eenheidsbestuur, kliniese onderrig en evaluering, gesondheidsvoorligting en pasiŽntonderrig.

 

EvalueringstrategieŽ

9. (1)    Die volgende afdelings moet hoofsaaklik in die veld van kliniese praktyk, bestuur en onderrig deurlopend ge-evalueer word:

(a)    Interpersoonlike vaardighede;

(b)    psigomotoriese vaardighede;

(c)    gebruik van die wetenskaplike metode;

(d)    bestuurs- en onderrigvaardighede;

(e)    funksionering as 'n onafhanklike verpleegkundige, as leier en as 'n ko-ordineerder van die multidissiplinÍre gesondheidspan.

(2)    Instrumente vir evaluering betreffende subregulasie (1) bedoelde afdelings moet deur die verpleegskool opgestel word en vir goedkeuring aan die raad voorgelÍ word.

 

Eksamen waarin geslaag moet word

10. (1)    Die eksamen bestaan uit twee gedeeltes, naamlik:

(a)    'n Skriftelike gedeelte bestaande uit twee vraestelle wat elk drie uur duur, en wat die inhoud van die kursus dek;

(b)    'n praktiese gedeelte bestaande uit 'n evaluering deur die verpleegskool afgeneem volgens die doelstellings vervat in die direktief vir die studiekursus, wat by die raad verkrygbaar is.

(2)    Om die eksamen te slaag, moet 'n kandidaat-

(a)    minstens 50% gemiddeld vir die twee vraestelle bedoel in subregulasie (1)(a) behaal met die voorwaarde dat hy 'n minimum van 40% vir een vraestel mag behaal;

(b)    minstens 50% in die praktiese gedeelte bedoel in subregulasie (1)(b) behaal.

(3)    Om met lof te slaag, moet 'n kandidaat minstens 'n gemiddeld van 75% behaal.

(4)    Kandidate word nie in volgorde van verdienste geplaas nie en plekke word nie openbaar gemaak nie, tensy dit in verband is met 'n prys of toekenning deur die raad goedgekeur.

 

Toelating tot die eksamen

11.    'n Kandidaat vir toelating tot die eksamen dien in-

(a)    'n aansoek om toelating ooreenkomstig regulasie 13;

(b)    'n sertifikaat deur die persoon in beheer van die verpleegskool dat die kandidaat-

(i)    op die grondslag van 'n stelsel van deurlopende evaluering, bevoeg en geskik ten opsigte van houdings, benadering, insig, kennis en vaardigheid bevind is;

(ii)    die voorgeskrewe tydperk bedoel in regulasie 5(1) vir die studiekursus teen die einde van die maand waarin die eksamen afgeneem word sal voltooi;

(iii)    teen die datum van die eksamen aan die bepalings van regulasie 5, 6, 7 en 8 sal voldoen.

 

Hertoelating tot die eksamen

12. (1)    Vir hertoelating tot die eksamen moet 'n kandidaat 'n aansoek ooreenkomstig regulasie 13 indien.

(2)    'n Kandidaat wat by die eerste poging in die eksamen druip maar wat minstens 50% in een van die in regulasie 10 (1) bedoelde gedeeltes behaal, kan by 'n tweede poging slegs vir die gedeelte inskryf waarin minder as 50% maar minstens 40% behaal is, by gebreke waarvan die kandidaat weer vir die eksamen in die geheel moet inskryf: Met dien verstande dat die kandidaat binne een jaar vanaf die datum van die eksamen waarin die kandidaat gedruip het, weer vir die eksamen moet inskryf, by versuim waarvan die kandidaat geen krediet behou nie en die studiekursus moet herhaal, aan alle toelatingsvereistes vir die eksamen moet voldoen en weer vir die eksamen in die geheel moet inskryf, tensy die raad anders bepaal.

(3)    'n Kandidaat wat by 'n tweede poging in die eksamen druip, behou geen krediet nie en moet die studiekursus herhaal, aan alle toelatingsvereistes vir die eksamen voldoen en weer vir die eksamen in die geheel inskryf tensy die raad anders bepaal.

 

Datums van eksamen, aansoeke om toelating en hertoelating en eksamengelde

13. (1)    Die persoon in beheer van 'n verpleegskool moet die raad onmiddellik in kennis stel, met vermelding van redes, indien 'n kandidaat na indiening van 'n aansoek ooreenkomstig hierdie regulasie, nie meer toegelaat of hertoegelaat mag word nie.

(2) (a)    Die eksamen word twee keer per jaar in die maande Mei en November afgeneem en aansoeke om toelating of hertoelating moet voor of op 7 Maart en 7 September onderskeidelik, by die raad ingedien word.

(b)    Gelde van R25 per drie-uur vraestel word by aansoek om toelating of hertoelating tot die eksamen of 'n gedeelte van die eksamen aan die raad betaal.

(c)    'n Aansoek wat nie later nie as sewe dae na die datums bedoel in subregulasie (2) ingedien word, word slegs by betaling van addisionele gelde van R15 aanvaar.

(d)    'n Aansoek wat later as sewe dae na die datum bedoel in subregulasie (2) (a) ingedien word, word nie aanvaar nie.

(3)    Die indiening van 'n aansoek om toelating of hertoelating ingevolge subregulasie (2)(a) word nie as "ingedien" beskou nie, tensy 'n behoorlik ingevulde aansoekvorm, tesame met die voorgeskrewe sertifikate, die eksamengelde en, waar van toepassing, die addisionele gelde in subregulasie (2)(c) bedoel, die raad bereik nie.

(4)    Eksamengelde bedoel in subregulasie (2)(b) asook die addisionele gelde bedoel in subregulasie (2)(c) word verbeur indien 'n inskrywing gekanselleer word of indien 'n kandidaat van 'n eksamen afwesig is, tensy die raad anders bepaal.

 

Eksamensentrums

14.    Eksamensentrums word op plekke waarop die raad mag besluit, ingestel.

Registrasie van addisionele kwalifikasie

15.    'n Sertifikaat van registrasie van die addisionele kwalifikasie in eenheidsbestuur word aan 'n kandidaat uitgereik-

(a)    wat die eksamen geslaag het soos bedoel in regulasie 10; en

(b)    indien die kennisgewing voorgeskryf by regulasie 3(3) van die regulasies betreffende registers vir studente, afgekondig by Goewermentskennisgewing R. 3735 van 14 November 1969 ingedien is.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer