Goewermentskennisgewing No. R. 2598
30 November 1984
     soos gewysig deur
 
No. R. 1469
10 Julie 1987
No. R. 2676
16 November 1990
No. R. 260
15 Februarie 1991

 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende die Bestek van Praktyk van Persone wat Kragtens die Wet op Verpleging, 1978, Geregistreer of Ingeskryf is

 

Die Minister van Gesondheid en Welsyn het, op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, kragtens artikel 45(1)(q) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), die regulasies in die Bylae hiervan uitgevaardig.

 

BYLAE

 

HOOFSTUK 1. - WOORDOMSKRYWINGS

1.    In hierdie regulasies beteken "die Wet" die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), en het enige uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wet geheg is, daardie betekenis, en tensy uit die samehang anders blyk, beteken-

"behandeling" die selektering en uitvoering van sodanige terapeutiese maatreŽls wat noodsaaklik is vir die doeltreffende uitvoering en bestuur van die verpleegregimen;

"diagnosering" die identifisering van, en onderskeiding tussen fisiese, psigiese en sosiale tekens en simptome by die mens;

"geregistreerde persoon" 'n persoon wat kragtens die Wet as verpleegkundige of as vroedvrou geregistreer is of wat as geneesheer of tandarts kragtens die Wet op Geneeshere, Tandartse en Aanvullende Gesondheidsdiensberoepe, 1974 (Wet 56 van 1974), geregistreer is;

"gesondheidsbehoeftes" daardie tekens, simptome en prosesse wat die individu se interaksie met enige werklike of potensiŽle gesondheidsprobleem aandui en wat verpleegtussentrede vereis;

"kind" ook 'n ongebore kind;

"ko-ordinering" die saamsnoering van die handelinge van lede van die gesondheidspan om te voldoen aan die spektrum van geÔdentifiseerde gesondheidsbehoeftes van 'n indiwidu of 'n groep;

"verloskunde-regimen" die regulering en implementering van sodanige aangeleenthede wat deur verloskundige tussentrede 'n invloed het op die verloop en hantering van swangerskap, alle stadiums van baring en die puerperium en sluit dit die voorsiening van verpleegsorgplanne, die implementering en evaluering daarvan en die aanteken van die verloop van swangerskap, baring en puerperium en van enige gesondheidsprobleem en die sorg wat deur die moeder en kind ontvang is, terwyl hulle onder die toesig van die vroedvrou verkeer het, in;

"verpleegregimen" die regulering van sodanige aangeleenthede wat deur verpleegtussentrede 'n invloed het op die voorkomende, bevorderende, kuratiewe of rehabilitatiewe aspekte van gesondheidsorg en behels dit die voorsiening van verpleegsorgplanne, die implementering en evaluering daarvan, die aanteken van die verloop van die gesondheidsprobleem, die gesondheidsorg wat deur 'n pasiŽnt ontvang is en die resultaat daarvan terwyl 'n pasiŽnt in die sorg van die verpleegkundige verkeer;

"voorskryf" die gee van skriftelike aanwysings betreffende die funksies ten opsigte van behandeling, verplegingsorg, ko-ordinering, samewerking en pasiŽntvoorspraak wat noodsaaklik is vir die doeltreffende uitvoering en bestuur van die verpleegregimen.

 

HOOFSTUK 2. - DIE BESTEK VAN PRAKTYK VAN GEREGISTREERDE VERPLEEGKUNDIGES

2.    Die omvang van die praktyk van 'n geregistreerde verpleegkundige behels die volgende handelinge of prosedures wat deur middel van wetenskaplik gefundeerde fisiese, chemiese, psigiese, sosiale, opvoedkundige en tegnologiese metodes op gesondheidsorgpraktyk uitgevoer kan word:

(a)    Die diagnosering van 'n gesondheidsbehoefte en die voorskryf, voorsiening en uitvoering van 'n verpleegregimen om in die behoefte van 'n pasiŽnt of groep pasiŽnte te voorsien of, waar nodig, deur verwysing na 'n geregistreerde persoon;

(b)    die uitvoering van 'n program van behandeling of medikasie wat deur 'n geregistreerde persoon vir 'n pasiŽnt voorgeskryf is;

(c)    die behandeling en versorging van en toediening van medikasie vir 'n pasiŽnt met inbegrip van die monitor van die vitale tekens en reaksie op siektetoestande, trauma, spanningsdruk, angs, medikasie en behandeling;

(d)    die voorkoming van siekte en die bevordering van gesondheid en gesinsbeplanning deur voorligting aan en beraad met indiwidue en groepe persone;

(e)    die voorskryf, bevordering of instandhouding van higiŽne, fisiese gemak en gerusstelling van die pasiŽnt;

(f)    die bevordering van oefening, rus en slaap met die oog op genesing en rehabilitasie van 'n pasiŽnt;

(g)    die bevordering van liggaamsmeganika en die voorkoming van liggaamsmisvorming by 'n pasiŽnt in die uitvoering van 'n verpleegregimen;

(h)    die toesig oor en instandhouding van suurstofvoorsiening aan 'n pasiŽnt;

(i)    die toesig en instandhouding van vloeistof-, elektroliet- en suurbasisbalans van 'n pasiŽnt;

(j)    die bevordering van die genesing van wonde en frakture, die beskerming van die vel en die instandhouding van sensoriese funksies in 'n pasiŽnt;

(k)    die bevordering van die instandhouding van liggaamsregulerende meganismes en funksies in 'n pasiŽnt;

(l)    die bevordering van die instandhouding van voeding van 'n pasiŽnt;

(m)    die toesig oor en instandhouding van uitskeiding by 'n pasiŽnt;

(n)    die bevordering van kommunikasie deur en met 'n pasiŽnt in die uitvoering van 'n verpleegregimen;

(o)    die bevordering van die bereiking van optimale gesondheid vir die indiwidu, die gesin, groepe en die gemeenskap in die uitvoering van 'n verpleegregimen;

(p)    die skepping en instandhouding in die uitvoering van 'n verpleegregimen, van 'n omgewing waarin die fisiese en geestesgesondheid van 'n pasiŽnt bevorder word;

(q)    voorbereiding vir en bystand met operatiewe, diagnostiese en terapeutiese behandeling van 'n pasiŽnt;

(r)    die ko-ordinering van die program van behandeling voorsien vir 'n pasiŽnt;

(s)    die voorsiening van doeltreffende pasiŽntvoorspraak om die pasiŽnt in staat te stel om die nodige gesondheidsorg te verkry;

(t)    versorging van die sterwende pasiŽnt en versorging van 'n pasafgestorwene binne die uitvoering van 'n verpleegregimen.

 

HOOFSTUK 3 - DIE BESTEK VAN PRAKTYK VAN GEREGISTREERDE VROEDVROUE

3.    Die bestek van praktyk van 'n geregistreerde vroedvrou behels die volgende wetenskaplik gefundeerde handelinge of prosedures van toepassing op die praktyk van verloskunde en wat verband hou met die moeder en kind in die loop van swangerskap, baring en die puerperium:

(a)    die diagnosering van 'n gesondheidsbehoefte en die bevordering van die bereiking van optimale fisiese en geestelike gesondheid vir die moeder en kind deur die voorskryf, verskaffing en uitvoering van 'n verloskunde-regimen of waar nodig die verwysing na 'n geregistreerde persoon of deur die hulp van 'n geregistreerde persoon te verkry, soos die geval mag wees;

(b)    die uitvoering van 'n program van behandeling of medikasie wat deur 'n geregistreerde persoon voorgeksryf is;

(c)    die voorkoming van siekte wat met swangerskap, baring en die puerperium verband hou en die bevordering van gesondheid en gesinsbeplanning deur onderrig en beraad aan individue, gesinne en groepe persone, deur die implementering van gesinsbeplanningsvaardighede en deur die gesondheidstatus van die moeder en kind te monitor;

(d)    die monitor van-

(i)    die vordering van swangerskap, baring en die puerperium;

(ii)    die vitale tekens van die moeder en kind;

(iii)    die reaksie van die moeder en kind op siektetoestande, trauma, stres, angs, medikasie en behandeling;

(e)    die voorkoming van komplikasies wat verband hou met swangerskap, baring en die puekrperium, insluitende:

(i)    die uitvoer van 'n episiotomie;

(ii)    die hegting van eerste- en tweedegraadse skeure of 'n episiotomie;

(iii)    die toediening van 'n lokale anestetikum;

(f)    die toediening van medikasie aan die moeder of kind;

(g)    die voorksryf, bevordering of instandhouding van higiŽne, fisiese gemak en gerusstelling van die moeder en kind;

(h)    die bevordering van oefening, insluitende voorgeboorte- en nageboorte-oefeninge, rus en slaap;

(i)    die bevordering van liggaamsmeganika en die voorkoming van liggaamsmisvorming in die uitvoering van die verloskunde-regimen;

(j)    die toesig oor en instandhouding van 'n toevoer van suurstof na die moeder en kind;

(k)    die toesig oor en instandhouding van vloeistof-, elektroliet- en suurbasisbalans van die moeder en kind;

(l)    die bevordering van die genesing van wonde, die beskerming van die vel en die instandhouding van sensoriese funksies in die moeder en kind;

(m)    die bevordering van die instandhouding van liggaamsregulerende meganismes en funksies in die moeder en kind;

(n)    die bevordering, instandhouding en, waar nodig, die verbetering van die voedingstatus van die moeder en kind;

(o)    die bevordering van borsvoeding;

(p)    die toesig oor en instandhouding van uitskeiding by die moeder en kind;

(q)    die bevordering van kommunikasie deur en met die moeder en vader of familie in die uitvoering van die verloskunde-regimen;

(r)    die daarstelling en instandhouding, in die uitvoering van die verloskunde-regimen, van 'n omgewing waarin die fisiese en geestelike gesondheid van moeder en kind bevorder word;

(s)    voorbereinding vir en bystand met operatiewe, diagnostiese en terapeutiese handelinge vir die moeder en kind;

(t)    die ko-ordinering van die gesondheidsorg-regimens wat deur ander kategorieŽ gesondheidspersoneel vir die moeder en kind voorsien word;

(u)    die voorsiening van doeltreffende voorspraak om die moeder en kind in staat te stel om die gesondheidsorg wat hulle nodig het, te verkry;

(v)    versorging van 'n sterwende pasiŽnt en 'n pasafgestorwe pasiŽnt binne die uitvoering van die verloskunde-regimen.

 

HOOFSTUK 4. - DIE BESTEK VAN PRAKTYK VAN INGESKREWE VROEDVROUE

4.    Die bestek van praktyk van 'n ingeskrewe vroedvrou behels die volgende handelinge of prosedures van toepassing op die praktyk van verloskundige verpleegkunde:

(a)    Die identifisering van 'n gesondheidsbehoefte en die bevordering van die gesondheid van die moeder en kind deur ondersoek en adviesgewing tydens, en toesig oor en die hantering van, normale swangerskap, ongekompliseerde baring en normale puerperium;

(b)    die bevordering of instandhouding van higiŽne en fisiese gemak en die gerusstelling van die moeder en kind;

(c)    die bevordering van oefening, rus en slaap;

(d)    die kontrolering, bevordering en instandhouding van die volgende by die moeder en kind:

(i)    Respiratoriese funksies;

(ii)    inname- en uitskeidingsfunksies;

(iii)    bloeddruk, temperatuur, polsslag en fetale hart;

(e)    die bevordering, instandhouding en verbetering van die voedingstatus van die moeder en kind;

(f)    die bevordering van borsvoeding;

(g)    die verskaffing van gesondheids- en gesinsbeplanningsinligting;

(h)    die versorging van 'n sterwende pasiŽnt, 'n pasafgestorwene en 'n doodgebore baba.

 

HOOFSTUK 5: DIE BESTEK VAN PRAKTYK VAN INGESKREWE VERPLEEGKUNDIGES

5.    Die bestek van praktyk van 'n ingeskrewe verpleegkundige behels die volgende handelinge en prosedures as deel van die verpleegregimen wat deur 'n geregistreerde verpleegkundige of geregistreerde vroedvrou beplan en geÔnisieer is en onder sy direkte of indirekte toesig uitgevoer word:

(a)    Die uitvoering van verpleegsorg om in die gesondheidsbehoeftes van 'n pasiŽnt of 'n groep pasiŽnte te voorsien;

(b)    die versorging van 'n pasiŽnt en die uitvoering van 'n verpleegsorgplan vir 'n pasiŽnt, met inbegrip van die monitor van die vitale tekens en die waarneming van reaksies op medikasie en behandeling;

(c)    die voorkoming van siekte en die bevordering van gesondheid en gesinsbeplanning deur middel van inligting aan indiwidue en groepe;

(d)    die bevordering en instandhouding van die higiŽne, fisiese gemak en gerusstelling van 'n pasiŽnt;

(e)    die bevordering en instandhouding van oefening, rus en slaap met die oog op die genesing en rehabilitasie van 'n pasient;

(f)    die voorkoming van fisiese misvorming en ander komplikasies by 'n pasiŽnt;

(g)    die toesig oor en instandhouding van suurstofvoorsiening van 'n pasiŽnt;

(h)    die toesig oor en instandhouding van die vloeistofbalans van 'n pasiŽnt;

(i)    die bevordering van die genesing van wonde en frakture, die beskerming van die vel en die instandhouding van sensoriese funksies by 'n pasiŽnt;

(j)    die bevordering en instandhouding van die liggaamsregulerende meganismes en funksies van 'n pasiŽnt;

(k)    die voer van 'n pasiŽnt;

(l)    die bevordering en instandhouding van uitskeiding by 'n pasiŽnt;

(m)    die bevordering van kommunikasie deur en met 'n pasiŽnt by die uitvoering van verpleegsorg;

(n)    die bevordering van die bereiking van optimale gesondheid by die individu, die gesin, groepe en die gemeenskap;

(o)    die bevordering en instandhouding van 'n omgewing waarin die fisiese en geestesgesondheid van 'n pasiŽnt bevorder word;

(p)    die voorbereiding vir en bystand met diagnostiese en terapeutiese handelinge deur 'n geregistreerde persoon;

(q)    die voorbereiding vir en bystand met chirurgiese prosedures onder narkose;

(r)    die versorging van 'n sterwende pasiŽnt en 'n pasafgestorwene.

 

HOOFSTUK 6: DIE BESTEK VAN PRAKTYK VAN INGESKREWE VERPLEEGASSISTENTE

6.    Die bestek van praktyk van 'n ingeskrewe verpleegassistent behels die volgende handelinge en prosedures as deel van die verpleegregimen wat deur 'n geregistreerde verpleegkundige of geregistreerde vroedvrou beplan en geÔnisieer is en onder sy direkte of indirekte toesig uitgevoer word:

(a)    Die bevordering en instandhouding van die gesondheid van 'n pasiŽnt, 'n gesin en 'n gemeenskap;

(b)    die voorsiening van gesondheids- en gesinsbeplanningsinligting aan individue en groepe;

(c)    die versorging van 'n pasiŽnt en die uitvoering van 'n verpleegsorgplan vir 'n pasiŽnt;

(d)    die bevordering en instandhouding van die higiŽne van 'n pasiŽnt, 'n gesin en 'n gemeenskap;

(e)    die bevordering en instandhouding van die fisiese gemak, rus, slaap, oefening en gerusstelling van 'n pasiŽnt;

(f)    die voorkoming van fisiese misvorming en ander komplikasies by 'n pasiŽnt;

(g)    die toesig oor en instandhouding van suurstofvoorsiening aan 'n pasiŽnt;

(h)    die meet van die bloeddruk, temperatuur, pols en asemhaling van 'n pasiŽnt;

(i)    die bevordering en instandhouding van die liggaamsregulerende funksies van 'n pasiŽnt;

(j)    die bevordering van die voeding van 'n pasiŽnt, 'n gesin en 'n gemeenskap;

(k)    die bevordering en instandhouding van inname en uitskeiding by 'n pasiŽnt;

(l)    die bevordering van kommunikasie met 'n pasiŽnt tydens sy versorging;

(m)    die voorbereiding van individue en groepe vir die uitvoering van diagnostiese prosedures en terapeutiese handelinge deur 'n geregistreerde persoon;

(n)    die voorbereiding vir en bystand tydens chirurgiese prosedures onder narkose;

(o)    die versorging van 'n sterwende pasiŽnt en 'n pasafgestorwene.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak. U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys. U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer