Goewermentskennisgewing No. R. 1833
20 Oktober 1972
     soos gewysig deur
No. R. 1649
20 September 1974
No. R. 2211
31 Oktober 1980
No. R. 819
30 April 1982
No. R. 1128
23 September 1999
No. R. 705
22 Julie 2005
No. R. 1130      (slegs in Engels gepubliseer)
17 November 2006
  

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende Rolle vir Leerlingverpleeghulpe

 

Die Minister van Gesondheid het kragtens Artikel 11(1) van die Wet op Verpleging, 1957 (Wet 69 van 1957), soos gewysig, sy goedkeuring geheg aan die volgende regulasies betreffende rolle vir leerlingverpleeghulpe wat deur die Suid-Afrikaanse Verpleegstersraad gemaak is:

 

Besonderhede wat op die rolle aangebring moet word

1.    Die volgende besonderhede met ten opsigte van elke leerlingverpleeghulp op die rol aangebring word:

(a)    Volle name;

(b)    manspersoon of vrouepersoon;

(c)    datum van aanvangs van opleiding;

(d)    opleidingskool.

 

Toelating tot die rolle

2. (1)    'n Aansoek om inskrywing in die vorm van Bylae A (tesame met die applikant se geboortesertifikaat in die geval van 'n blanke leerling) en 'n bedrag van twee-en-tagtig rand en ses-en-veertig sent (R82,46),BTW uitgesluit moet binne twee (2) maande vanaf die datum van aanvangs van opleiding by die raad ingedien word. Indien die aansoek later ingedien word, word slegs die opleiding wat twee (2) maande voor die datum van indiening deurloop is, erken.

[ Die bogenoemde bedrag tree vanaf 17 November 2006 in werking. Die bedrag was voorheen R75,00 gewees, BTW uitgesluit. ]

(2)    In die geval van 'n gekleurde of IndiŽr of Bantoe leerling, moet die name wat in die aansoek aangegee word, die name wees wat op die identiteitsdokument of bewysboek verskyn.

(3)    'n Sertifikaat van inskrywing word uitgereik in 'n vorm deur die raad bepaal.

 

Skrapping uit die rolle

3.    Die naam van 'n leerling word uit die rol geskrap-

(1)    by afsterwe;

(2)    by staking van opleiding om enige rede voor voltooiing, insluitende 'n oorplasing na 'n ander opleidingskool. Die persoon in beheer van die opleidingskool moet 'n kennisgewing van staking van opleiding indien in 'n vorm deur die Raad bepaal;

(3)    by voltooiing van opleiding. Die persoon in beheer van die opleidingskool moet 'n kennisgewing van voltooiing van opleiding indien in 'n vorm deur die Raad bepaal;

(4)    op 'n raadsbesluit ingevolge die Wet.

 

Weerinskrywing op die rolle

4. (1)    'n Aansoek om weerinskrywing en 'n bedrag van twee-en-tagtig rand en ses-en-veertig sent (R82,46),BTW uitgesluit moet binne twee (2) maande na die datum van hervatting van opleiding ingedien word in die vorm van Bylae A. Indien die aansoek later ingedien word, word slegs die opleiding wat twee (2) maande voor die datum van indiening deurloop is, erken.

[ Die bogenoemde bedrag tree vanaf 17 November 2006 in werking. Die bedrag was voorheen R75,00 gewees, BTW uitgesluit. ]

(2)    'n Sertifikaat van weerinskrywing word uitgereik in 'n vorm deur die Raad bepaal.

 

Naamsverandering

5.    'n Leerling moet die Raad skriftelik in kennis stel van 'n naamsverandering deur huwelik of ander wetsproses. Die Raad kan dokumentÍre of ander bewys van die verandering aanvra. In die geval van 'n huwelik, moet die huweliksertifikaat ingedien word. Dokumente word terugbesorg.

 

Toepassing op die gebied Suidwes-Afrika

6.    Hierdie regulasies is ook in die gebied van toepassing.

 

BYLAE A

 

DIE SUID-AFRIKAANSE VERPLEEGSTERSRAAD

AANSOEK OM INSKRYWING OF WEERINSKRYWING AS 'N LEERLINGVERPLEEGHULP

Van

Nooiensvan (indien van toepassing) 

Volle voorname 

Geslag 

Geboortedatum 

Rasse-indeling ingevolge die Bevolkingsregistrasiewet, 1950(1) 

Is u permanent in die Republiek woonagtig 

Indien permanent in die Republiek woonagtig, meld identiteitsnommer ingevolge die Bevolkingsregistrasiewet, 1950, toegewys 

Opvoedkundige standaard 

Datum van aanvangs/hervatting(2) van opleiding 

Was u voorheen by die raad as 'n student geregistreer of as 'n leerling ingeskryf 

Is u in enige land aan 'n misdryf skuldig bevind(3) 

Is 'n aanklag van 'n misdryf in enige land teen u hangende(3) 

Handtekening van leerling 

Datum 

Naam van opleidingskool 

Opmerkings 

Handtekening van persoon in beheer van opleidingskool 

Datum 

 

(1)    Meld 'Blank' of 'Gekleurd' of 'IndiŽr' of 'Bantoe'.

(2)    Skrap wat nie van toepassing is nie.

(3)    Indien die antwoord op enige van die vrae 'ja' is, moet volle besonderhede saam met die aansoek ingedien word.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © 2012 S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2021 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer