Goewermentskennisgewing No. R. 2175
19 November 1993
     soos gewysig deur
No. R. 58
17 Januarie 1997
  

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende die Kursus wat Lei tot Inskrywing as Verpleegkundige

 

Die Minister van Nasionale Gesondheid en Welsyn het, op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, kragtens artikel 45 (1) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), die regulasies in die Bylae hiervan uiteengesit uitgevaardig.

 

BYLAE

 

Woordomskrywing

1.    In hierdie regulasies beteken "die Wet" die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), en het enige uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wet geheg is daardie betekenis en, tensy uit die samehang anders blyk, beteken-

"akademiese jaar" 'n tydperk van minstens 44 weke in enige kalenderjaar;

"Algemene Verpleegkunde I" en "Algemene Verpleegkunde II" die vakke wat onderskeidelik vir die eerste en die tweede jaar voorgeskryf word ingevolge die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewings Nos. R. 879 van 2 Mei 1975, soos gewysig, R. 881 van 2 Mei 1975, soos gewysig, of R. 882 van 2 Mei 1975, soos gewysig of in regulasies wat kragtens die Wet op Verpleging, 1984 (Wet No. 13 van 1984) (Ciskei), gepubliseer is by Goewermentskennisgewing No. 36 van 1987, soos gewysig;

"gedeelte" 'n gedeelte van 'n eksamen waarvoor 'n uitslag in die eksamenuitslae bekendgemaak word en wat as geheel afgelÍ word;

"kursus" 'n deur die raad goedgekeurde program van onderrig en opleiding wat deur 'n goedgekeurde verpleegskool bedoel in regulasie 3 aangebied word en wat lei tot die verwerwing van 'n kwalifikasie wat aan die houer daarvan die reg verleen om hom kragtens artikel 16 van die Wet as 'n verpleegkundige te laat inskryf;

"praktiese gedeelte" 'n gedeelte bestaande uit 'n praktiese eksamen wat 'n mondelinge eksamen kan insluit en waarby die punte wat in 'n stelsel van deurlopende evaluering behaal is, in berekening gebring kan word;

"Psigiatriese Verpleegkunde I" en "Psigiatriese Verpleegkunde II" die vakke wat onderskeidelik vir die eerste en die tweede jaar voorgeskryf word ingevolge die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewing No. R. 880 van 1 Mei 1975, soos gewysig;

"skriftelike gedeelte" 'n gedeelte uit een of meer skriftelike vraestelle;

"studierigting" onderrig en opleiding in een van die volgende rigtings:

(a)    Algemene verpleegsorg;

(b)    verpleegsorg van die bejaarde;

(c)    verpleegsorg van geestesvertraagde persone;

(d)    gemeenskapsverpleegsorg;

(e)    psigiatriese verpleegsorg.

 

Voorwaardes vir inskrywing as 'n verpleegkundige

2. (1)    Persoon word kragtens artikel 16 van die Wet as 'n verpleegkundige ingeskryf indien-

(a)    hy aan 'n goedgekeurde verpleegskool die onderrig en opleiding bedoel in hierdie regulasies ontvang het;

(b)    hy vir die duur van die kursus bedoel in hierdie regulasies as leerlingverpleegkundige ingeskryf was;

(c)    hy die kursusdoelstellings bedoel in regulasie 6 bereik het;

(d)    hy in die eksamens bedoel in regulasie 8 geslaag het of ingevolge regulasie 7 daarvan vrygestel is;

(e)    die verpleegskool waar die kursus deurloop is, 'n bevredigende rekord van sy teoretiese en kliniese onderrig by die raad indien.

(2)    Kandidaat wat ingevolge regulasie 7(1) vir vrystelling kwalifiseer word as 'n verpleegkundige ingeskryf slegs indien die rekord en sertifikaat bedoel in regulasie 7(1)(d), tesame met die voorgeskrewe gelde, by die raad ingedien is.

 

Voorwaardes vir die goedkeuring van 'n verpleegskool

3. (1)    Verpleegskool moet by die raad aansoek doen om 'n kursus bedoel in hierdie regulasies aan te bied.

(2)    Aansoek bedoel in subregulasie (1) word deur die raad goedgekeur indien-

(a)    alle vereiste inligting deur die verpleegskool verskaf is;

(b)    die organisatoriese struktuur en die fasiliteite vir die aanbieding van die kursus volgens die mening van die raad bevredigend is;

(c)    die leergang, insluitende die stelsel van deurlopende evaluering ten opsigte van teorie en kliniese praktika, volgens die mening van die raad bevredigend is;

(d)    die fasiliteite vir kliniese praktika volgens die mening van die raad bevredigend is;

(e)    die persoon in beheer van die verpleegskool 'n geregistreerde verpleegkundige is teenoor wie se naam 'n addisionele kwalifikasie in verpleegonderwys kragtens artikel 22 van die Wet geregistreer is;

(f)    minstens een geregistreerde verpleegkundige te alle tye by die inrigting waar die praktiese opleiding aangebied word, op diens is;

(g)    alle lede van die verpleegpersoneel wat aan die klieniese opleiding deelneem, geregistreerde of ingeskrewe verpleegkundiges is.

(3)    Ondanks die bepalings van subregulasie (2) kan die raad 'n verpleegskool goedkeur op voorwaardes wat wesenlik ooreenstem met die vereistes van daardie subregulasie.

 

Toelating tot die kursus

4. (1)    Kandidaat moet by die persoon in beheer van 'n verpleegskool aansoek doen om toelating tot die kursus bedoel in hierdie regulasies.

(2)    Sodanige aansoek moet vergesel gaan van bewys dat die kandidaat minstens in 'n akademiese standerd agt geslaag het of in besit is van 'n gelykwaardige opvoedkundige kwalifikasie.

(3) (a)    In die geval van 'n kandidaat wat kragtens regulasie 7(3) of (4) vir vrystelling kwalifiseer, moet sodanige aansoek vergesel gaan van bewys van lopende inskrywing as 'n verpleeghulp.

(b)    Die inskrywing bedoel in paragraaf (a) moet vir die duur van die kursus tot en met die datum van publikasie van die uitslae van die eindeksamen in stand gehou word, by gebreke waarvan die duur van die kursus verleng moet word met 'n tydperk gelykstaande met die tydperk waarvoor sodanige inskrywing nie in stand gehou is nie.

 

Duur van die kursus

5.    Die duur van die kursus is twee akademiese jare.

 

Die leergang

6. (1)    Kursusdoelstellings

Die leergang vir die kursus moet so opgestel word dat dit lei tot die persoonlike en professionele ontwikkeling van die leerlingverpleegkundige sodat hy by voltooiing van die kursus-

(a)    die waardigheid en waarde van die mens erken en respekteer;

(b)    die invloed van sosiale, kulturele en fisiese omstandighede op menslike gedrag en gesondheid besef;

(c)    begrip het van die toepaslike wetgewing en van die gemenereg wat op verpleging van toepassing is;

(d)    hom onderwerp aan die etiese en morele kodes wat verpleging beheer;

(e)    oor die insig beskik om veilig te praktiseer en etiese besluite te neem binne die bepalings van die toepaslike wetgewing en die bestek van sy praktyk;

(f)    aanvaar dat verpleging betrokke is by die mens in alle lewensstadia;

(g)    in staat is om verpleeghandelinge vir individue of groepe te implementeer as deel van die verplegingsregimen wat deur 'n geregistreerde verpleegkundige of vroedvrou beplan is, met besondere verwysing na die basiese behoeftes van die mens;

(h)    die beginsels van omvattende gesondheidsorg verstaan en begrip toon vir die plek van die ingeskrewe verpleegkundige in die gesondheidspan wat sodanige sorg verskaf;

(i)    bereid is om met ander gesondheidspanlede saam te werk;

(j)    sy verantwoordelikheid ten opsigte van die onderrig van medewerkers en pasiŽnte erken en uitvoer.

(2)    Kursusinhoud

(a)    Eerste jaar:    Behoudens die bepalings van regulasie 7 is die volgende vakke verpligtend vir die kursus:

(i)    Verplegingsgeskiedenis en -etiek;
(ii)    Basiese Verpleegsorg;
(iii)    ElementÍre Voeding;
(iv)    Noodhulp;
(v)    ElementÍre Anatomie en Fisiologie;
(vi)    Inleiding tot Omvattende Gesondheidsorg.

(b)    Tweede jaar:    Die vakke vir die tweede studiejaar is die volgende:

(i)    Basiese wetenskappe onderliggend aan basiese verpleging; en

(ii)    een van die volgende vakke, wat bepaal word deur die studierigting waarvoor die verpleegskool goedgekeur is:

(aa)    Algemene Verpleegsorg;
(bb)    Verpleegsorg van die bejaarde;
(cc)    Verpleegsorg van Geestesvertraagde Persone;
(dd)    Gemeenskapsverpleegsorg;
(ee)    Psigiatriese Verpleegsorg.

(3)    Kliniese opleiding

(a)    Behoudens die bepalings van regulasie 7 moet 'n leerlingverpleegkundige 'n minimum van 2 000 uur kliniese opleiding ondergaan, wat oor die twee akademiese jare van die kursus versprei moet word.

(b)    Die kliniese opleiding bedoel in paragraaf (a) moet praktika in die nag in die sale en afdelings, vir minstens een twaalfde maar hoogstens een kwart van die voorgeskrewe opleidingstydperk insluit.

(c)    Ondanks die bepalings van paragraaf (b) moet 'n leerlingverpleegkundige nie gedurende die eerste ses maande van die eerste studiejaar toegewys word vir kliniese praktika in die nag nie.

(d)    Aaneenlopende toewysing vir kliniese praktika in die nag moet nie 360 uur oorskry nie.

 

Vrystellings

7. (1)    Kandidaat wat gedurende die vyf jaar wat die aansoekdatum voorafgaan, sy opleiding aan 'n goedgekeurde verpleegskool gestaak het in 'n kursus wat lei tot registrasie as algemene verpleegkundige, algemene verpleegkunde en vroedvrou, algemene verpleegkundige en psigiatriese verpleegkundige of verpleegkundige (algemene, psigiatriese en gemeenskaps-) en vroedvrou, kan by aansoek en betaling van die voorgeskrewe gelde as verpleegkundige ingeskryf word indien-

(a)    hy minstens twee jaar van die kursus wat hy gestaak het, voltooi het;

(b)    hy in die eksamen in Algemene Verpleegkunde II of Psigiatriese Verpleegkunde II (of die ekwivalent daarvan) geslaag het;

(c)    hy minstens 2 000 uur kliniese praktika voltooi het;

(d)    'n opleidingsrekord wat vir die raad bevredigend is, deur die verpleegskool waar sodanige opleiding plaasgevind het, voorgelÍ word, asook 'n sertifikaat van die persoon in beheer van die verpleegskool dat die kandidaat minstens die ekwivalent van die kursusdoelstellings bedoel in regulasie 6 bereik het.

(2) (a)    'n Kandidaat wat gedurende die vyf jaar wat die aansoekdatum voorafgaan, sy opleiding in 'n kursus bedoel in subregulasie (1) gestaak het sonder om in die eksamen in Algemene Verpleegkunde II of Psigiatriese Verpleegkunde II (of die ekwivalent daarvan) te geslaag het, kan, behoudens die bepalings van paragraaf (b), vrygestel word van die volle tydperk van opleiding wat deurloop is tot een akademiese jaar, plus die helfte van enige tydperk bo een akademiese jaar.

(b)    In die geval van 'n vrystelling bedoel in paragraaf (a) moet-

(i)    die totale vrystellingstydperk nie een en 'n half akademiese jaar oorskry nie;

(ii)    die ure wat ingevolge regulasie 6(3) vir kliniese opleiding voorgeskryf word, proporsioneel aangepas word;

(iii)    geen ander onderbreking van opleiding plaasgevind het nie;

(iv)    kennisgewing van staking van opleiding as 'n studentverpleegkundige reeds ingedien wees;

(v)    aansoek om inskrywing as 'n leerlingverpleegkundige saam met 'n aansoek om vrystelling ingedien word;

(vi)    die leerlingverpleegkundige vir toelating tot die eksamen aan die bepalings van regulasie 9 voldoen.

(c)    Leerlingverpleegkundige aan wie daar ingevolge paragraaf (a) vrystelling van een akademiese jaar of meer toegestaan word, en wat in 'n eksamen ekwivalent aan Algemene Verpleegkunde I of Psigiatriese Verpleegkunde I geslaag het, word vrygestel van die eerstejaareksamen by regulasie 9 voorgeskryf en van onderrig in die vakke by regulasie 6 vir die eerste jaar voorgeskryf.

(3)    Leerlingverpleegkundige wat 'n ingeskrewe verpleeghulp is wat gedurende die vyf jaar wat die aansoekdatum voorafgaan, 'n voorgeskrewe kursus wat lei tot inskrywing as 'n verpleeghulp gevolg het en geslaag het in die eksamen wat ingevolge die betrokke regulasies vir sodanige kursus deur die raad afgeneem is, kan vrygestel word van 'n tydperk van een akademiese jaar, van die eerstejaareksamen by regulasie 8 voorgeskryf en van onderrig in die vakke by regulasie 6 vir die eerste jaar voorgeskryf.

(4) (a)    Kandidaat wat 'n ingeskrewe verpleeghulp is wat nie vir die vrystelling bedoel in subregulasie (3) kwalifiseer nie, maar wat slaag in 'n toelatingseksamen van die raad wat ekwivalent is aan 'n eksamen bedoel in daardie subregulasie, kan, behoudens die bepalings van paragraaf (b), vrygestel word van een akademiese jaar, van die eerstejaareksamen by regulasie 8 voorgeskryf en van onderrig in die vakke by regulasie 6 vir die eerste jaar voorgeskryf.

(b)    Vrystelling bedoel in paragraaf (a) is onderworpe aan die voorwaarde dat die leerlingverpleegkundige bewys moet verskaf dat hy minstens in 'n akademiese standerd agt geslaag het of in besit is van 'n gelykwaardige opvoedkundige kwalifikasie.

(5)    Die raad kan na goeddunke ander vrystellings verleen.

 

Eksamens

8. (1) (a)    Elke vak bedoel in hierdie regulasies word deur die raad geŽksamineer ooreenkomstig die regulasies betreffende eksamens van die raad.

(b)    Vir die toepassing van die regulasies bedoel in paragraaf (a) word die kursus bedoel in hierdie regulasies geag 'n basiese kursus te wees.

(2)    Die eksamen vir die eerste jaar bestaan uit die volgende twee gedeeltes:

(a)    'n Skriftelike gedeelte wat deur die raad afgeneem word en wat bestaan uit een vraestel van drie uur in die vakke bedoel in regulasie 6(2)(a);

(b)    'n praktiese gedeelte wat deur die verpleegskool afgeneem word.

(3)    Die eindeksamen bestaan uit die volgende twee gedeeltes:

(a)    'n Skriftelike gedeelte wat deur die raad afgeneem word en wat bestaan uit een vraestel van drie uur in-

(i)    die vak bedoel in regulasie 6(2)(b)(i); en
(ii)    een van die vakke bedoel in regulasie 6(2)(b)(ii), na gelang van die studierigting wat gevolg word;

(b)    'n praktiese gedeelte wat deur die verpleegskool afgeneem word.

 

Vereistes vir toelating tot die eksamen

9. (1)    'n Kandidaat word tot die eerstejaareksamen toegelaat slegs indien hy-

(a)    teen die einde van die maand waarin die eksamen afgeneem word, minstens 40 weke van die eerste akademiese jaar sal voltooi;

(b)    jaarpunt van minstens 50% behaal het in 'n stelsel van deurlopende evaluering bedoel in regulasie 3(2)(c).

(2)    'n Kandidaat word tot die eindeksamen toegelaat slegs indien hy-

(a)    teen die einde van die maand waarin die eksamen afgeneem word, die voorgeskrewe tydperk van die kursus sal voltooi;

(b)    'n jaarpunt van minstens 50% behaal het in 'n stelsel van deurlopende evaluering bedoel in regulasie 3(2)(c);

(c)    teen die datum van die eksamen die doelstellings bedoel in regulasie 6(1) sal bereik.

 

Toelating tot die tweede akademiese jaar

10. (1)    'n Leerlingverpleegkundige word tot die tweede akademiese jaar toegelaat slegs nadat hy in die eerstejaareksamen bedoel in regulasie 8 geslaag het of kragtens regulasie 7 daarvan vrygestel is.

(2)    Die datum van toelating tot die tweede akademiese jaar is die datum waarop die voorgeskrewe eksamen afgelÍ is, of die dag wat op die voltooiing van die eerste akademiese jaar volg, welke datum ook al die laaste is.

 

Toepassing van regulasies

11.    Behoudens regulasie 12, is hierdie regulasies van toepassing op alle kursusse in die Republiek van Suid-Afrika wat tot inskrywing as 'n verpleegkundige lei.

 

Oorgangsbepaling

12. (1) (a)    Behoudens die bepalings van paragrawe (b) en (c) en subregulasies (2) en (3) doen hierdie regulasies geen afbreuk nie aan die bepalings van die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewing No. R. 1664 van 3 Augustus 1979, soos gewysig (hierna die "1979-regulasies" genoem), wat tot 31 Desember 1997 van krag bly.

(b)    Ondanks die bepalings van paragraaf (a) en behoudens die bepalings van subregulasies (2)(b) en (3), doen hierdie regulasies geen afbreuk nie aan die bepalings van die regulasies wat kragtens die Wet op Verpleging, 1984 (Wet No. 13 van 1984) (Ciskei), gepubliseer is by Goewermentskennisgewing No. 99 (geen datum nie) (Hierna "die Ciskei-regulasies" genoem), wat tot 31 Desember 1998 van krag bly.

(c)    Ondanks die bepalings van paragraaf (a) en behoudens die bepalings van subregulasie (2)(c), bly die 1979-regulasies tot 31 Desember 1998 van krag in die gebiede van die voormalige Republiek van Bophuthatswana en die Republiek van Transkei.

(2) (a)    Ondanks die bepalings van subregulasie (1)(a) en behoudens die bepalings van paragrawe (b) en (c) word geen persoon na 31 Desember 1994 toegelaat om hom vir 'n kursus bedoel in daardie subregulasie te laat inskryf nie.

(b)    Ondanks die bepalings van subregulasie (1)(b) en paragraaf (a) word geen persoon toegelaat om na 28 Februarie 1997 vir 'n kursus bedoel in die Ciskei-regulasies in te skryf nie.

(c)    Ondanks die bepalings van subregulasie (1)(c) en paragraaf (a) word geen persoon na 28 Februarie 1997 in die gebiede van die voormalige Republiek van Bophuthatswana of die Republiek van Transkei toegelaat om vir 'n kursus in die 1979-regulasies in te skryf nie.

(3) (a)    Ondanks die bepalings van subregulasie (1)(a) en (b) word die eksamens vir die kursus bedoel in daardie subregulasie vanaf 'n datum wat deur die raad bepaal word, afgeneem ooreenkomstig die bepalings van die regulasies betreffende eksamens van die raad en is die bepalings van regulasies 8, 9 en 10 van hierdie regulasies vanaf bedoelde datum op sodanige kursus van toepassing.

(b)    Vir die toepassing van die regulasies betreffende eksamens van die raad word die kursus bedoel in subregulasie (1)(a) en (b) geag 'n basiese kursus te wees.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer