Goewermentskennisgewing No. R. 254
14 Februarie 1975
     soos gewysig deur
No. R. 479
10 Maart 1978
No. R. 2212
31 Oktober 1980
No. R. 1424
1 Julie 1983
No. R. 2553
15 November 1985
No. R. 1141
29 Mei 1987
No. R. 2180
19 November 1993
No. R. 55
17 Januarie 1997
  

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies vir die Kursus vir die Diploma in Verloskunde vir Registrasie as 'n Vroedvrou

 

Die Minister van Gesondheid het kragtens artikel 11(1) van die Wet op Verpleging, 1957 (Wet 69 van 1957), soos gewysig, sy goedkeuring geheg aan die volgende regulasies vir die kursus vir die diploma in verloskunde vir registrasie as 'n vroedvrou wat deur die Suid-Afrikaanse Verpleegstersraad gemaak is ter vervanging van die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewing R. 84 van 16 Januarie 1970, soos gewysig deur Kennisgewings R. 1379 van 13 Augustus 1971 en R. 1739 van 29 September 1972:

 

Voorwaardes vir die goedkeuring van skole

1. (1)    'n Skool kan goedgekeur word indien-

(a)    die organisatoriese struktuur en die fasiliteite om die onderrigprogram aan te bied, volgens mening van die Raad bevredigend is;

(b)    die onderrigprogram volgens mening van die Raad bevredigend is;

(c)    'n persoon wat as 'n algemene verpleegkundige sowel as 'n vroedvrou geregistreer is en teenoor wie se naam 'n addisionele kwalifikasie in verpleegonderrig en 'n addisionele kwalifikasie in verpleegadministrasie geregistreer is, by die Raad as die persoon in beheer van die skool aangedui word;

(d)    fasiliteite vir kliniese praktika volgens mening van die Raad bevredigend is;

(e)    fasiliteite vir praktika in voorkomende en bevorderende gesondheidsorg volgens mening van die Raad bevredigend is.

(2)    Nieteenstaande die voorwaardes in hierdie regulasie voorgeskryf, kan die Raad 'n skool goedkeur selfs al kan daar nie aan al die voorwaardes voldoen word nie. Goedkeuring kan op voorwaardes wat die Raad mag bepaal, verleen word.

 

Toelating tot die kursus

2.    'n Kandidaat dien by die persoon in beheer van die skool in bewys van lopende registrasie as 'n algemene verpleegkundige of as 'n psigiatriese verpleegkundige, of bewys van lopende inskrywing as 'n verpleegkundige. Hierdie registrasie of inskrywing moet dwarsdeur die kursus en totdat die uitslae van die eindeksamen gepubliseer is, in stand gehou word, by versuim waarvan die tydperk van die kursus wat van die datum van skrapping uit die register of rol tot die datum van terugplasing of weerinskrywing deurloop is, verbeur word.

 

Registrasie, terugplasing, staking en voltooiing van die kursus

3.    Ingevolge die regulasies betreffende die registers vir studente-

(a)    moet 'n student om registrasie of terugplasing op die register aansoek doen;

(b)    moet die persoon in beheer van 'n skool die Raad in kennis stel indien 'n student die kursus om enige rede vůůr voltooiing staak, insluitend 'n oorplasing na 'n ander skool;

(c)    moet die persoon in beheer van 'n skool die Raad in kennis stel wanneer 'n student die kursus voltooi. Saam met hierdie kennisgewing moet 'n rekord van die teoretiese en kliniese onderrig wat deur die student deurloop is, ingedien word.

 

Duur van die kursus

4. (1)    Behalwe soos anders in regulasie 7 voorgeskryf, is die duur van die kursus twee (2) jaar. Die afwesigheidsverlof wat ingevolge paragraaf (2) toegestaan mag word en die siekteverlof wat ingevolge paragraaf (3)(a) toegestaan mag word, is by hierdie tydperk ingesluit (nie addisionele siekteverlof wat ingevolge paragraaf (3)(b) toegestaan kan word nie).

(2)    Afwesigheidsverlof kan soos volg aan 'n student toegestaan word op tye gedurende die voorgeskrewe kursus waarop die persoon in beheer van die skool mag besluit:

(a)    Indien die voorgeskrewe kursus minder as een (1) jaar duur - geen;

(b)    indien die voorgeskrewe kursus minstens een (1) jaar maar minder as twee (2) jaar duur - nie meer as dertig (30) dae allesinsluitend nie;

(c)    indien die voorgeskrewe kursus minstens twee (2) jaar maar minder as drie (3) jaar duur - nie meer as sestig (60) dae allesinsluitend nie.

(3) (a)    Siekteverlof bereken teen 'n koers van twaalf (12) dae vir elke jaar van die kursus, kan aan 'n student toegestaan word en 'n proporsionele aantal dae in 'n korter tydperk. Siekteverlof kan op enige tydstip gedurende die voorgeskrewe kursus toegestaan word.

(b)    Addisionele siekteverlof kan toegestaan word, maar hierdie siekteverlof moet ingewerk word sodat die voorgeskrewe tydperk vir die kursus voltooi word.

(4) (a)    Die kursus word van nuuts af hervat indien 'n onderbreking vůůr voltooiing van ses (6) maande van die voorgeskrewe kursus voorkom, tensy die Raad anders bepaal.

(b)    Die tydperk van enige onderbreking moet ingewerk word, sodat die voorgeskrewe tydperk vir die kursus voltooi word.

(c)    Vir doeleindes van hierdie regulasie beteken die uitdrukking "onderbreking"-

(i)    enige afwesigheid wat nie in hierdie regulasie gemagtig is nie;

(ii)    'n oorplasing van een skool na 'n ander.

 

Die leergang

(Die leergang moet saam met die direktief wat 
van die Raad verkrygbaar is, gelees word)

5.    Opmerking.-

(i)    Onderrig in al die vakke van die leergang moet dwarsdeur die kursus op toegepaste vlak gegee word;

(ii)    die etiese grondslae van verloskunde moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word;

(iii)    onderrig oor die wet wat verloskundepraktyk beheer, insluitende die regulasies betreffende die gedrag van geregistreerde vroedvroue wat onbetaamlike of skandelike gedrag uitmaak en die voorwaardes waaronder hulle hul beroep mag uitoefen, moet dwarsdeur die kursus op toegepaste vlak gegee word;

(iv)    mediese-geregtelike risiko's moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word;

(v)    die wetenskaplike beginsels onderliggend aan verloskunde moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word;

(vi)    Mikrobiologie, Parasitologie en Farmakologie moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word.

(1)    Basiese wetenskappe:

(a)    Sosiale Wetenskappe, Maatskaplike Sorg en Geestesgesondheidsorg.

(b)    Natuurwetenskappe. - Toegepaste Mediese Biofisika en Toegepaste Chemie.

(c)    Biologiese wetenskappe. - Anatomie, Fisiologie en Mikrobiologie, Parasitologie en Farmakologie.

(2)    Verloskunde, Neo-natale Sorg en Moederkunde (vanaf die suigeling tot die voorskoolse kind).

(3)    Voorkomende en Bevorderende Gesondheidsorg en Gesinsbeplanning.

(4)    Beginsels van Professionele Praktyk.

(5)    Saaladministrasie en Kliniese Onderrig.

(6)    Rekords.

 

Lesings, kliniese onderrig en praktika

6. (1)    Behalwe soos anders in regulasie 7 voorgeskryf, moet 'n student dwarsdeur die kursus teoreties sowel as kliniese onderrig in die vakke in die leergang in regulasie 5 voorgeskryf, ontvang.

(2)    Die kliniese onderrig en praktika moet insluit (die onderrig hoef nie aaneenlopend te wees nie)-

(a)    sestig (60) uur in 'n voorgeboortelike afdeling of kliniek. Die student moet minstens dertig (30) swanger vroue ondersoek en onderrig ontvang oor die toesig van hierdie vroue;

(b)    waarneming met onderrig van vyf (5) bevallings voordat die student toegelaat word om bevallings te doen;

(c)    vyftien (15) bevallings deur die student self. Minstens die eerste vyf (5) bevallings word in die skool gedoen;

(d)    vyftien (15) inwendige ondersoeke deur die student self. Die bevindings moet deur 'n geneesheer of 'n geregistreerde vroedvrou gekontroleer word;

(e)    asemhalings- en ontspanningstegnieke, voorgeboortelike oefeninge, nageboortelike oefeninge;

(f)    uitvoer van episiotomies;

(g)    hegting van eerste- en tweedegraadse skeure van die perineum en van episiotomies en toediening van 'n plaaslike narkose, uitsluitende pudendale blok.

(3)    Gedurende die onderrig-

(a)    moet 'n student rekords hou van voorgeboorte pasiŽnte en van die pasiŽnte wat die student self verlos het;

(b)    moet 'n student voorgeboortepasiŽnte wat aan abnormale toestande ly, verpleeg;

(c)    kan 'n student onderrig op 'n distrik deur die Raad goedgekeur, ontvang.

(4)    'n Student moet kliniese onderrig met insluiting van praktika in die sale en afdelings in die verlossing en verpleging van pasiŽnte in die nag ontvang vir minstens 'n twaalfde (1/12) maar hoogstens 'n kwart (1/4) van die voorgeskrewe tydperk vir die kursus. Hierdie tydperke hoef nie aaneenlopend te wees nie.

 

Vrystellings

7. (1)    Studente waarna in hierdie regulasie verwys word-

(a)    moet aan die vereistes van regulasie 3 voldoen;

(b)    word nie ingevolge meer as een van die hieropvolgende paragrawe vrystelling verleen nie.

(2)    'n Student wat 'n geregistreerde algemene verpleegkundige of 'n geregistreerde psigiatriese verpleegkundige is, word vrygestel-

(a)    van een (1) jaar van die voorgeskrewe tydperk van die kursus; en

(b)    van die voorlopige eksamen en van die lesings, demonstrasies en kliniese onderrig vir hierdie eksamen voorgeskryf.

(3)    'n Student wat nie 'n geregistreerde algemene verpleegkundige of 'n geregistreerde psigiatriese verpleegkundige is nie, maar wat in die gemeenskaplike voorlopige eksamen vir algemene verpleegsters, psigiatriese verpleegsters en vroedvroue geslaag het, word van die voorlopige eksamen vrygestel, maar moet die lesings en demonstrasies bywoon en die kliniese onderrig deurloop wat vir hierdie eksamen voorgeskryf is.

(4)    [subregulasie GESKRAP]

(5)    Die Raad kan ander vrystellings verleen.

 

Eksamens

8. (1)    [subregulasie GESKRAP]

(2)    Die voorlopige eksamen bestaan uit 'n skriftelike gedeelte van een gesamentlike vraestel van drie uur in die vakke Natuurwetenskappe en Biologiese Wetenskappe.

(3)    Die eindeksamen bestaan uit twee gedeeltes, naamlik-

(a)    'n skriftelike gedeelte van drie vraestelle van drie uur elk; en

(b)    'n praktiese gedeelte wat deur die verpleegskool afgeneem word.

(4)    Die eksamens word afgeneem ooreenkomstig die regulasies betreffende eksamens van die raad.

(5)    Die kursus bedoel in hierdie regulasies word vir die toepassing van die regulasies bedoel in subregulasie (4) 'n basiese kursus genoem.

 

Toelating tot eksamens

9. (1)    Om tot die voorlopige eksamen toegelaat te word, moet die kandidaat-

(a)    teen die einde van die maand waarin die eksamen afgeneem word, minstens nege maande van die voorgeskrewe tydperk vir die kursus voltooi; en

(b)    op die datum van die eksamen die onderrigkursus in die voorgeskrewe vakke vir die voorlopige eksamen deurloop het.

(2)    'n Student word tot die tweede studiejaar toegelaat slegs nadat hy die eerste jaar van die kursus voltooi het en in die voorlopige eksamen geslaag het.

(3)    Om tot die eindeksamen toegelaat te word, moet die kandidaat-

(a)    teen die einde van die maand waarin die eksamen afgeneem word, die voorgeskrewe tydperk vir die kursus voltooi;

(b)    behoudens die bepalings van regulasie 7, teen die einde van die maand waarin die eksamen afgeneem word, minstens een jaar voltooi van die voorgeskrewe tydperk vir die kursus na die datum van die voorlopige eksamen waarin hy geslaag het; en

(c)    behoudens die bepalings van regulasie 7, teen die datum van die eksamen aan die bepalings van regulasie 6 voldoen.

(4)    'n Kandidaat wat as gevolg van addisionele siekteverlof bedoel in regulasie 4(3)(b) wat ingewerk moet word, nie aan die vereistes vir toelating tot 'n eksamen voldoen nie, kan deur die raad tot die eksamen toegelaat word, indien-

(a)    die persoon in beheer van die verpleegskool nie later nie as die voorgeskrewe sluitingsdatum 'n skriftelike aansoek om die toelating van die kandidaat by die raad indien; en

(b)    dit moontlik is om die addisionele siekteverlof in te gewerk het teen nie later nie as die einde van die maand wat volg op die maand waain die eksamen afgeneem word.

 

Registrasie

10.    'n Kandidaat wat die kursus suksesvol voltooi het, word ingevolge die bepalings van die regulasies betreffende registers as 'n vroedvrou sonder die betaling van gelde geregistreer; met dien verstande dat die kennisgewing en rekord in regulasie 3(c) voorgeskryf, ingedien is.

 

Toepassing van regulasies

11. (1)    Behoudens die bepalings van regulasie 12, is hierdie regulasies van toepassing op alle kursusse in die Republiek wat tot registrasie as 'n vroedvrou lei.

 

Oorgangsbepaling

12. (1)    Behoudens die bepalings van subregulasie (2), doen die regulasies geen afbreuk nie aan die bepalings van-

(a)    die regulasies bedoel in artikel 46(2) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 6 van 1978) (Transkei), afgekondig by Goewermentskennisgewing No. R. 254 van 14 Februarie 1975, soos gewysig by Goewermentskennisgewing No. R. 479 van 10 Maart 1978, hierna 'die 1975-regulasies' genoem, wat tot 31 Desember 1998 van krag sal bly;

(b)    die regulasies afgekondig kragtens die Wet op Verpleging, 1984 (Wet No. 13 van 1984) (Ciskei), by Goewermentskennisgewing No. 86 van 1986, hierna 'die 1986-regulasies' genoem, wat tot 31 Desember 1998 van krag sal bly;

(c)    die regulasies afgekondig kragtens die Wet op Gesondheids- en Verwante Beroepe, 1985 (Wet No. 33 van 1985) (Bophuthatswana), by Goewermentskennisgewing No. 63 van 23 Maart 1990, hierna 'die 1990-regulasies' genoem, wat tot 31 Desember 1998 van krag sal bly.

(2)    Ondanks die bepalings van subregulasie (1), word geen persoon na 28 Februarie 1997 toegelaat om hom of haar vir 'n kursus bedoel in die 1975-, 1986- of 1990-regulasies te laat inskryf nie.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer