Goewermentskennisgewing No. R. 2418
2 November 1984
  

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende die Aanhou, Verskaffing, Toediening of Voorskryf van Medisyne deur Geregistreerde Verpleegkundiges

 

Die Minister van Gesondheid en Welsyn het, op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, kragtens artikel 45 van die Wet op Verpleging 1978 (Wet 50 van 1978), die regulasies in die Bylae hiervan uiteengesit, uitgevaardig.

 

BYLAE

 

1.    In hierdie Bylae beteken "die Wet" die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), en het enige uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wet toegeken is, daardie betekenis, en, tensy uit die samehang anders blyk, beteken-

"artikel" 'n artikel van die Wet;

"gemagtigde verpleegkundige" 'n geregistreerde verpleegkundige bedoel in artikel 38A van die Wet [Opmerking (1)];

"herverpakte vorm" 'n verpakking van voorgeskrewe medisyne wat vooraf uit grootmaat verpak is vir die onmiddellike gebruik deur 'n pasiŽnt;

"ongelyste medisyne" enige medisyne of verwante stof wat nie gelys is in enige Bylae tot die Wet op Medisynebeheer nie;

"voorgeskrewe medisyne" 'n medisyne of verwante stof bedoel in regulasie 2;

"Wet op Medisynebeheer" Wet op die Beheer van Medisyne en Verwante Stowwe, 1965 (Wet 101 van 1965).

2.    'n Gemagtigde verpleegkundige mag, onderworpe aan die bepalings van artikel 38A en die voorwaardes vervat in regulasie 3, die volgende aanhou en aan 'n persoon verskaf of toedien of vir die gebruik deur 'n persoon voorskryf:

(a)    'n Ongelyste medisyne;

(b)    enige medisyne of stof gelys in Bylae 1, Bylae 2, Bylae 3 of Bylae 4 tot die Wet op Medisynebeheer.

 

Voorwaardes waaronder 'n gemagtigde verpleegkundige 'n voorgeskrewe medisyne mag verskaf, toedien of voorskryf

3.    'n Gemagtigde verpleegkundige wat 'n voorgeskrewe medisyne kragtens hierdie regulasies aan 'n pasiŽnt verskaf, toedien of vir 'n pasiŽnt voorskryf moet-

(a)    direk na sodanige verskaffing, toediening of voorskryf-

(i)    die diagnose deur die verpleegkundige aangaande die pasiŽnt se gesondheidstoestand gemaak;
(ii)    die naam, hoeveelheid, sterkte en dosis van die medisyne verskaf, toegedien of voorgeskryf, na gelang van die geval;
(iii)    die nommer van die Bylae van die Wet op Medisynebeheer waaronder sodanige medisyne gelys is (indien enige);
(iv)    die datum en tyd van die verskaffing, toediening of voorskryf,

in die pasiŽnt se lÍer of behandelingsrekord, na gelang van die geval, inskryf, en teenoor daardie inskrywing die datum en tyd van die inskrywing, sy naam en registrasiekategorie in drukletters asook sy handtekening, aanbring;

(b)    toesien dat in die geval waar sodanige medisyne aan 'n pasiŽnt verskaf word, die medisyne in 'n oorspronklike of in 'n herverpakte vorm is en dat die houer van die medisyne geŽtiketteer is met-

(i)    die goedgekeurde naam, hoeveelheid en sterkte van die medisyne;
(ii)    die nommer van die Bylae van die Wet op Medisynebeheer (indien enige) waaronder die medisyne gelys is;
(iii)    die naam van die pasiŽnt en sy lÍer- of behandelingsrekordnommer na gelang van die geval;
(iv)    die dosis van die medisyne; en
(v)    die adres van die instansie wat die medisyne voorsien.

 

Opmerking (1). - Aandag word daarop gevestig dat ingevolge artikel 38A die Direkteur-generaal, die betrokke direkteur van hospitaaldienste, die betrokke mediese gesondheidsbeampte of geneesheer wat beheer voer oor 'n betrokke organisasie wat 'n gesondheidsdiens verrig en wat deur die Direkteur-generaal in oorlegpleging met die Suid-Afrikaanse Aptekersraad aangewys is, 'n geregistreerde verpleegkundige moet magtig en dat hy die handeling wat so 'n verpleegkundige kan verrig, na oorleg met die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, moet bepaal.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer