Goewermentskennisgewing No. R.1201
31 Julie 1970
     soos gewysig deur
 
No. R. 1378
13 Augustus 1971
No. R. 1857
8 Oktober 1976
No. R. 2359
26 Oktober 1984
No. R. 280
15 Februarie 1985

 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende die Onderskeidingstekens en Uniforms vir Geregistreerde Verpleegkundiges en Vroedvroue en Geregistreerde Studentverpleegkundiges en -vroedvroue

 

Die Minister van Gesondheid het, kragtens artikel 11(1) van die Wet op Verpleging, Wet 69 van 1957, sy goedkeuring geheg aan die volgende regulasies betreffende die onderskeidende kentekens en uniforms vir geregistreerde verpleegsters/verpleŽrs en vroedvroue en geregistreerde leerlingverpleegsters/-verpleŽrs en leerlingvroedvroue wat deur die Suid-Afrikaanse Verpleegstersraad gemaak is ter vervanging van die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewing R.937 van 28 Junie 1963, soos gewysig deur Kennisgewings R.1641 van 25 Oktober 1963 en R.1285 van 26 Augustus 1966:

 

1.    Behoudens die bepalings van regulasie 7, moet elke geregistreerde verpleegkundige of vroedvrou onderskeidingstekens wat bestaan uit materiaal epoulette in die voorgeskrewe kleur, waaraan die voorgeskrewe wapen van die Raad en die toepaslike voorgeskrewe metaalstafies vasgeheg is, op alle gebiede van kliniese verpleegpraktyk dra, tensy die Raad anders bepaal.

2.    Die kenteken van die Raad is die onderstaande ontwerp. Die kenteken is van silwer gemaak met die buitenste geletterde rand blou geŽmaljeer.

3. (1)    Epoulette in die volgende kleure word deur persone wat in die verskillende vertakkings van verpleging of as vroedvroue geregistreer is, gedra:

Algemene verpleegkundige: Dof kersierooi;
Psigiatriese verpleegkundige: Marineblou;
Verpleegkundige vir sielsiekes: Donker saksieblou;
Verpleegkundige vir swaksinniges: Ligte saksieblou;
Koorsverpleegkundige: Geel;
Verpleegkundige vir siek kinders: Ligpers;
Vroedvrou: Groen.

(2)    'n Persoon wat in twee of meer vertakkings van verpleging, of as 'n vroedvrou en in een of meer vertakkings van verpleging geregistreer is, dra epaulette in die kleur in paragraaf (3) voorgeskryf, en aan hierdie epaulette word, ten opsigte van die ander geregistreerde kwalifikasies, reghoekige metaalstafies, geŽmaljeer in die kleure in paragraaf (1) vir epaulette voorgeskryf, geheg; met dien verstande dat registrasie as 'n verpleegkundige vir siek kinders of as 'n koorsverpleegkundige nie deur middel van metaal stafies op die epaulette aangedui word nie.

(3)    Waar 'n persoon in twee of meer vertakkings van verpleging geregistreer is, of as 'n vroedvrou en in een of meer vertakkings van verpleging geregistreer is en waar-

(a)    so 'n persoon, onder andere as 'n algemene verpleegkundige geregistreer is, word dof kersrooi epaulette gedra;

(b)    so 'n persoon nie as 'n algemene verpleegkundige geregistreer is nie, maar onder andere as 'n psigiatriese verpleegkundige geregistreer is, word marineblou epaulette gedra;

(c)    so 'n persoon nie as 'n algemene verpleegkundige, of as 'n psigiatriese verpleegkundige geregistreer is nie, maar onder andere as 'n verpleegkundige vir sielsiekes geregistreer is, word donker saksieblou epaulette gedra;

(d)    so 'n persoon nie as 'n algemene verpleegkundige, of as 'n psigiatriese verpleegkundige, of as 'n verpleegkundige vir sielsiekes geregistreer is nie, maar onder andere as 'n verpleegkundige vir swaksinniges geregistreer is, word ligte saksieblou epaulette gedra;

(e)    so 'n persoon nie as 'n algemene verpleegkundige, of as 'n psigiatriese verpleegkundige, of as 'n verpleegkundige vir sielsiekes, of as 'n verpleegkundige vir swaksinniges geregistreer is nie, maar onder andere as 'n verpleegkundige vir siek kinders geregistreer is, word ligpers epaulette gedra;

(f)    so 'n persoon nie as 'n algemene verpleegkundige, of as 'n psigiatriese verpleegkundige, of as 'n verpleegkundige vir sielsiekes, of as 'n verpleegkundige vir swaksinniges, of as 'n verpleegkundige vir siek kinders geregistreer is nie, maar onder andere as 'n koorsverpleegkundige geregistreer is, word geel epaulette gedra.

(4)    'n Persoon teenoor wie se naam enige een of meer van die volgende addisionele kwalifikasies geregistreer is, dra die toepaslike metaalstafie/s horisontaal onderkant die Raad se wapen op die voorgeskrewe epaulette:

Dosent: Wit.
Diploma in Verpleegadministrasie: Silwer.
Diploma in Volksgesondheidsverpleging: Geel.

4.    [Geskrap deur R.1378 van 13 Augustus 1971.]

5.    Onderskeidingstekens word slegs op 'n uniform gedra wat aan die volgende vereistes voldoen:

(a)    Die uniform moet van 'n eenvoudige getailleerde snit wees en mag 'n welvoeglike vollengte getailleerde langbroek insluit. In die geval van dames moet die romp minstens knielengte wees. In die geval van mans mag 'n langbroek of 'n kortbroek gedra word;

(b)    Die volle uniform moet 'n effekleur wees;

(c)    Die bykomstighede is-

(i)    eenvoudige bypassende skoene in 'n bypassende kleur;

(ii)    vollengte kouse vir dames en kouse vir mans wat kortbroeke dra;

(iii)    'n getailleerde baadjie/trui of jas of mantel in 'n effekleur, indien dit gedra word.

6.    Die onderskeidingstekens word slegs gedra soos voorgeskryf en nie as deel van of in kombinasie met enige ander kenteken of wapen nie. 'n Geregistreerde persoon wat 'n bepaling van hierdie regulasie oortree, is skuldig aan 'n oortreding en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete van hoogstens twintig rand (R20).

7.    Nieteenstaande die bepalings van hierdie regulasies, hoef 'n persoon wat lid is van die Suid-Afrikaanse MilitÍre Verplegingsdienste, of van die Verplegingsdienste van die Departement van Gevangenisse, nie die voorgeskrewe onderskeidingstekens te dra wanneer militÍre uniform, of die uniform van die Departement van Gevangenisse, gedra word nie, tensy die Raad anders bepaal.

8.    'n Persoon wat 'n onderskeidingsteken in hierdie regulasies voorgeskryf sonder skriftelike magtiging van die Raad vervaardig, verkoop of verskaf, is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete van hoogstens vyftig rand (R50).

9.    Hierdie regulasies is ook in die gebied Suidwes-Afrika van toepassing.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak. U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys. U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer