Goewermentskennisgewing No. R.1747
29 September 1972
     soos gewysig deur
 
No. R. 1859
8 Oktober 1976
No. R. 2360
26 Oktober 1984
No. R. 279
15 Februarie 1985
No. R. 281
15 Februarie 1985

 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende die Onderskeidingstekens en Uniforms vir Ingeskrewe Verpleegassistente en Ingeskrewe Leerlingverpleegassistente

 

Die Minister van Gesondheid het kragtens artikel 11(1) van die Wet op Verpleging, 1957 (Wet 69 van 1957), soos gewysig, sy goedkeuring geheg aan die volgende regulasies betreffende die onderskeidingstekens en uniforms vir ingeskrewe verpleegassistente en ingeskrewe leerlingverpleegassistente wat deur die Suid-Afrikaanse Verpleegstersraad gemaak is:

 

1. (1)    'n Ingeskrewe verpleegassistent moet, op alle gebiede van kliniese verpleegpraktyk, 'n swartkleurige ronde onderskeidingsteken met die woorde "South African Nursing Council", "Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging", "Nursing Assistant", "Verpleegassistent" in silwerkleurige letters om die rand dra, tensy die Raad anders bepaal.

(2)    Die onderskeidingstekens word nie op die skouer gedra nie.

(3)    'n Persoon wat 'n bepaling van hierdie regulasie oortree, is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding met 'n boete van hoogstens twintig rand (R20) strafbaar.

 

2.    'n Persoon wat die onderskeidingsteken in regulasie 1(1) voorgeskryf, vervaardig, verkoop of verskaf sonder skriftelike magtiging deur die Raad, is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding met 'n boete van hoogstens vyftig rand (R50) strafbaar.

 

3.    Wanneer 'n ingeskrewe verpleegassistent of 'n ingeskrewe leerlingverpleegassistent 'n uniform dra-

(a)    moet dit van 'n eenvoudige getailleerde snit wees en mag dit 'n welvoeglike vollengte getailleerde langbroek insluit. In die geval van dames moet die romp minstens knielengte wees. In die geval van mans mag 'n langbroek of 'n kortbroek gedra word:

(b)    Die volle uniform moet 'n effekleur wees;

(c)    Die bykomstighede is-

(i)    eenvoudige bypassende skoene in 'n bypassende kleur;

(ii)    vollengte kouse vir dames en kouse vir mans wat kortbroeke dra;

(iii)    'n getailleerde baadjie/trui of jas of mantel in 'n effekleur, indien dit gedra word.

 

4.    Nieteenstaande die bepalings van hierdie regulasies, hoef 'n ingeskrewe verpleegassistent wat lid is van die Suid-Afrikaanse MilitÍre Verplegingsdienste, of van die Verplegingsdienste van die Departement van Gevangenisse, nie die voorgeskrewe onderskeidingstekens te dra wanneer militÍre uniform, of die uniform van die Departement van Gevangenisse, gedra word nie, tensy die Raad anders bepaal.

 

5.    Hierdie regulasies is ook in die gebied Suidwes-Afrika van toepassing.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak. U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys. U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer