Goewermentskennisgewing No. R. 1740
29 September 1972
     soos gewysig deur
 
No. R. 1858
8 Oktober 1976
No. R. 2361
26 Oktober 1984
No. R. 278
15 Februarie 1985

 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende die Onderskeidingstekens en Uniforms vir Ingeskrewe Verpleegkundiges en Vroedvroue en Ingeskrewe Leerlingverpleegkundiges

 

Die Minister van Gesondheid het kragtens artikel 11(1) van die Wet op Verpleging, 1957 (Wet 69 van 1957), soos gewysig, sy goedkeuring geheg aan die volgende regulasies betreffende onderskeidingstekens en uniforms vir ingeskrewe verpleegsters/verpleŽrs en vroedvroue en ingeskrewe leerlingverpleegsters/verpleŽrs wat deur die Suid-Afrikaanse Verpleegstersraad gemaak is ter vervanging van die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewing R.955 van 28 Junie 1963:

 

1. (1)    'n Ingeskrewe verpleegkundige of vroedvrou moet, tensy die Raad anders bepaal, op alle gebiede van kliniese verpleegpraktyk wit epoulette dra waaraan vasgeheg is-

(a)    indien as 'n verpleegkundige ingeskryf, 'n ovaal dof kersierooikleurige wapen met die woorde "South African Nursing Council", "Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging" in wit om die rand op 'n blou agtergrond;

(b)    indien as 'n vroedvrou ingeskryf, 'n ovaal groenkleurige wapen met die woorde "South African Nursing Council", "Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging" in wit om die rand op 'n blou agtergrond;

(c)    indien as 'n verpleegkundige, sowel as 'n vroedvrou ingeskryf, 'n ovaal wapen horisontaal in die middel verdeel, met die boonste gedeelte van 'n dof kersierooikleur en die onderste gedeelte groenkleurig, en met die woorde "South African Nursing Council", "Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging" in wit om die rand op 'n blou agtergrond.

(2)    Nieteenstaande die bepalings van hierdie regulasies, moet 'n ingeskrewe verpleegkundige wat ook as 'n vroedvrou geregistreer is, wanneer aan diens die wapen in paragraaf (1)(a) voorgeskryf, dra, in kombinasie met die onderskeidingstekens voorgeskryf vir 'n geregistreerde vroedvrou in die regulasies betreffende die onderskeidingstekens en uniforms vir geregistreerde verpleegkundiges en vroedvroue en geregistreerde studentverpleegkundiges en studentevroedvroue.

(3)    Die onderskeidingstekens word slegs gedra soos voorgeskryf en nie as deel van of in kombinasie met enige ander wapen of onderskeidingstekens nie.

(4)    'n Persoon wat enige bepaling van hierdie regulasie oortree, is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding met 'n boete van hoogstens twintig rand (R20) strafbaar.

2.    'n Persoon wat enige onderskeidingsteken in hierdie regulasie voorgeskryf, vervaardig, verkoop of verskaf sonder skriftelike magtiging deur die Raad, is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding met 'n boete van hoogstens vyftig rand (R50) strafbaar.

3.    Wanneer 'n ingeskrewe verpleegkundige of vroedvrou of 'n ingeskrewe leerlingverpleegkundige 'n uniform dra, moet dit aan die volgende vereistes voldoen:

(a)    Die uniform moet van 'n eenvoudige getailleerde snit wees en mag 'n welvoeglike vollengte getailleerde langbroek insluit. In die geval van dames moet die romp minstens knielengte wees. In die geval van mans mag 'n langbroek of 'n kortbroek gedra word.

(b)    Die volle uniform moet 'n effekleur wees;

(c)    Die bykomstighede is-

(i)    eenvoudige bypassende skoene in 'n bypassende kleur;

(ii)    vollengte kouse vir dames en kouse vir mans wat kortbroeke dra;

(iii)    'n getailleerde baadjie/trui of jas of mantel in 'n effekleur, indien dit gedra word.

4.    Nieteenstaande die bepalings van hierdie regulasies, hoef 'n ingeskrewe verpleegster/verpleŽr of vroedvrou wat lid is van die Suid-Afrikaanse MilitÍre Verplegingsdienste, of van die Verplegingsdienste van die Departement van Gevangenisse, nie die voorgeskrewe onderskeidingstekens te dra wanneer militÍre uniform, of die uniform van die Departement van Gevangenisse, gedra word nie, tensy die Raad anders bepaal.

5.    Hierdie regulasies tree in werking ses (6) maande na publikasie.

6.    Hierdie regulasies is in die gebied Suidwes-Afrika van toepassing.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak. U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys. U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer