Goewermentskennisgewing No. R. 619
31 Maart 1994
  

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende die Samestelling van Komitees

 

Die Minister vir Nasionale Gesondheid en Welsyn het, op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, kragtens artikel 45(1), gelees met artikel 11(1), van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), die regulasies in die Bylae uitgevaardig.

 

BYLAE

 

Woordomskrywing

1.    In hierdie Bylae beteken "die Wet" die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), en het enige uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wet geheg is, daardie betekenis.

 

Algemene bepalings

2.    Die ampstermyn van 'n komitee saamgestel ooreenkomstig hierdie regulasies is dieselfde as die ampstermyn van die raad.

3.    Benewens die aantal lede gespesifiseer vir elke komitee, is die president ex officio 'n lid van sodanige komitee, behalwe in die geval van die komitee van voorlopige ondersoek.

 

Onderwyskomitee

4. (1)    Die onderwyskomitee bestaan uit agt lede wat ingevolge die Wet geregistreer is en deur die raad uit sy lede verkies word.

(2)    'n Kworum van die onderwyskomitee is vyf lede.

 

Tugkomitee

5. (1)    Die tugkomitee bestaan uit 10 lede wat deur die raad uit sy lede verkies word en van wie nege ingevolge die Wet geregistreer is.

(2)    Die president is die voorsitter van die tugkomitee: Met dien verstande dat wanneer die president nie beskikbaar is nie hy, na raadpleging met die registrateur, 'n ander lid van sodanige komitee as voorsitter moet aanstel.

(3)    Geen lid van die tugkomitee mag as 'n lid van die ondersoekkomitee bedoel in regulasie 6 dien nie.

(4)    'n Kworum van die tugkomitee is vyf lede.

 

Ondersoekkomitee

6. (1)    Die ondersoekkomitee bestaan uit drie lede wat ingevolge die Wet geregistreer is en, behoudens regulasie 5(3), deur die raad uit sy lede verkies word.

(2)    'n Kworum van die ondersoekkomitee is twee lede.

 

Wettekomitee

7. (1)    Die wettekomitee bestaan uit vier lede wat deur die raad uit sy lede verkies word en van wie minstens drie ingevolge die Wet geregistreer is.

(2)    'n Kworum van die wettekomitee is drie lede.

 

Finansies-en-personeel-komitee

8. (1)    Die finansies-en-personeel-komitee bestaan uit die president, die vise-president, die adjunk-vise-president, die penningmeester en een ander lid wat deur die raad uit sy lede verkies word en wat waar moontlik oor kundigheid in finansiŽle en regsaangeleenthede beskik.

(2)    Die president is die voorsitter van die finansies-en-personeel-komitee.

(3)    'n Kworum van die finansies-en-personeel-komitee is drie lede.

 

9.    Regulasies 2(3), (4), (6) en (7) en 3(2) en (3) van die regulasies vir die ondersoek van beweerde wangedrag en die hou van ondersoeke, gepubliseer by Goewermentskennisgewing No. R. 373 van 13 Maart 1970, soos gewysig by Goewermentskennisgewings Nos. R. 1737 van 29 September 1972 en R. 1707 van 27 September 1974, word hierby herroep.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer