Goewermentskennisgewing No. R. 276
15 Februarie 1980
     soos gewysig deur
No. R. 2195
31 Oktober 1980
No. R. 51
22 Januarie 1982
No. R. 1429
1 Julie 1983
No. R. 2558
15 November 1985
No. R. 2188
19 November 1993
No. R. 57
17 Januarie 1997
  

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies vir die Diploma in Gemeenskapsverpleegkunde

 

Die Minister van Gesondheid vaardig, kragtens artikel 45(1)(i) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet 50 van 1978), en op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, die volgende regulasies uit ter vervanging van die regulasies gepubliseer by Goewermentskennisgewing R. 43 van 9 Januarie 1970, soos gewysig deur Kennisgewings R. 259 van 14 Februarie 1975, R. 1581 van 12 Augustus 1977 en R. 1515 van 21 Julie 1978:

 

Voorwaardes vir die goedkeuring van skole

1. (1)    'n Skool kan goedgekeur word indien-

(a)    die organisatoriese struktuur en die fasiliteite om die onderrigprogram aan te bied volgens mening van die raad bevredigend is;

(b)    die onderrigprogram volgens mening van die raad bevredigend is;

(c)    'n geregistreerde verpleegkundige teenoor wie se naam 'n addisionele kwalifikasie in verpleegonderrig en 'n addisionele kwalifikasie in verpleegadministrasie geregistreer is, by die raad as die persoon in beheer van die skool aangedui word;

(d)    lede van die verpleegpersoneel wat aan die onderrig van studente deelneem, geregistreerde verpleegkundiges is teenoor wie se name die addisionele kwalifikasie geregistreer is, en waar moontlik die addisionele kwalifikasie in verpleegonderrig.

(2)    Nieteenstaande die voorwaardes in hierdie regulasie voorgeskryf, kan die raad 'n skool goedkeur selfs al kan daar nie aan al die voorwaardes voldoen word nie. Goedkeuring kan op voorwaardes wat die raad mag bepaal, verleen word.

 

 Toelating tot die kursus

2.    'n Kandidaat moet aan die persoon in beheer van die skool voorlę:

(a)    bewys van lopende registrasie as 'n algemene verpleegkundige (vrou) en, tensy die raad anders bepaal, as 'n vroedvrou, of as 'n algemene verpleegkundige (man), of as 'n psigiatriese verpleegkundige (man of vrou). Hierdie registrasie moet dwarsdeur die voorgeskrewe tydperk vir die kursus en totdat die uitslae van die eksamen gepubliseer word, in stand gehou word, by versuim waarvan die tydperk van die kursus wat deurloop is vanaf die datum van skrapping uit die register tot die datum van terugplasing, verbeur word;

(b)    'n seniorsertifikaat of 'n gelykwaardige kwalifikasie, tensy die raad anders bepaal.

 

Registrasie, terugplasing, staking en voltooiing van die kursus

3.    Ingevolge die regulasies betreffende die registers vir studente-

(a)    moet 'n student om registrasie of terugplasing op die register aansoek doen;

(b)    moet die persoon in beheer van 'n skool die raad in kennis stel indien 'n student die kursus om enige rede voor voltooiing staak, insluitende 'n oorplasing na 'n ander skool;

(c)    moet die persoon in beheer van 'n skool die raad in kennis stel wanneer 'n student die kursus voltooi.

 

Duur van die kursus

4. (1)    Die kursus duur minstens een akademiese jaar van minstens tweehonderd (200) dae (diensvrydae uitgesluit).

(2)    Indien 'n student van een skool na 'n ander oorskakel of die kursus voor voltooiing staak, moet die kursus opnuut hervat word, tensy die raad anders bepaal.

 

Die leergang

(Die leergang moet saam met die direktief wat 
van die raad verkrygbaar is, gelees word)

5.    Opmerking:

(i)    Al die vakke van die leergang moet dwarsdeur die kursus op toegepaste vlak gedoseer word;

(ii)    die etiese grondslae van verpleging en verloskunde moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word;

(iii)    die wet wat die praktyk van verpleging en verloskunde beheer, met inbegrip van die regulasies betreffende die gedrag van geregistreerde verpleegkundiges wat onbetaamlik of skandelike gedrag uitmaak, die regulasies betreffende die gedrag van geregistreerde vroedvroue wat onbetaamlik of skandelike gedrag uitmaak en die voorwaardes waaronder hulle hul beroep mag uitoefen, die regulasies betreffende die gedrag van ingeskrewe verpleegkundiges wat onbetaamlike of skandelike gedrag uitmaak, die regulasies betreffende die gedrag van ingeskrewe vroedvroue wat onbetaamlike of skandelike gedrag uitmaak en die voorwaardes waaronder hulle hul beroep mag uitoefen, die regulasies betreffende die gedrag van ingeskrewe verpleegassistente wat onbetaamlike of skandelike gedrag uitmaak, en die wetgewing wat op die verskillende aspekte van die leergang van toepassing is, moet dwarsdeur die kursus op toegepaste vlak gedoseer word;

(iv)    medies-geregtelike risiko's moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word;

(v)    die maatskaplike, psigologiese, kulturele en fisiese verwantskappe in gesondheid en siekte moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word;

(vi)    die voorkomende, bevorderende, kuratiewe en rehabilitatiewe aspekte moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word;

(vii)    die wetenskaplike beginsels onderliggend aan verpleging en verloskunde moet dwarsdeur die kursus beklemtoon word.

(1)    Wetenskaplike grondslae van die gemeenskapsverplegingsproses

(2)    Die administratiewe aspekte van gemeenskapsverpleging

(3)    Psigososiale en kulturele aspekte en dinamika van gemeenskapsverpleging

(4)    Gemeenskapsverpleging en die gemeenskapsverplegingsproses

 

Onderrig en praktika

6.    Die student moet dwarsdeur die kursus onderrig ontvang en praktika deurloop in die vakke soos in die leergang in regulasie 5 voorgeskryf.

 

Eksamens

7. (1)    Die eksamen bestaan uit twee gedeeltes, naamlik-

(a)    'n skriftelike gedeeltes van twee vraestelle van drie uur elk; en

(b)    'n praktiese gedeelte wat deur die verpleegskool afgeneem word.

(2)    Om tot die eksamens toegelaat te word, moet die kandidaat-

(a)    teen die einde van die maand waarin die eksamen afgeneem word, die voorgeskrewe tydperk vir die kursus voltooi;

(b)    volgens die evaluering van die verpleegskool waar die kursus deurloop is, ten opsigte van houding, benadering, insig, kennis en vaardighede bevoeg en geskik wees vir toelating;

(c)    op die datum van die eksamen aan die bepalings van regulasie 6 voldoen.

(3)    Die eksamen word afgeneem ooreenkomstig die regulasies betreffende eksamens van die raad.

(4)    Die kursus bedoel in hierdie regulasies word vir die toepassing van die regulasies bedoel in subregulasie (3) 'n nabasiese kursus genoem.

 

Registrasie van addisionele kwalifikasie

8.    Aan 'n kandidaat wat in die eksamen geslaag het, word 'n sertifikaat van registrasie van die addisionele kwalifikasie sonder betaling van enige gelde uitgereik: Met dien verstande dat die kennisgewing in regulasie 3(c) voorgeskryf, ingedien is.

 

Toepassing van hierdie regulasies

9.    Hierdie regulasies is van toepassing ten opsigte van alle kursusse wat na 31 Desember 1979 'n aanvang neem.

 

Toepassing van regulasies

10.    Behoudens regulasie 11, is hierdie regulasies van toepassing op alle kursusse in die Republiek van Suid-Afrika wat tot registrasie van 'n kwalifikasie in gemeenskapsverpleegkunde lei.

 

Oorgangsbepaling

11. (1)    Ondanks die bepalings van regulasie 10 en behoudens subregulasie (2), doen hierdie regulasies geen afbreuk nie aan die bepalings van-

(a)    die regulasies gepubliseer kragtens die Wet op Verpleging, 1984 (Wet No. 13 van 1984) (Ciskei), by Goewermentskennisgewing No. 33 van 1987 (hierna 'die 1987-regulasies' genoem), wat tot 30 Junie 1997 van krag bly;

(b)    die regulasies gepubliseer kragtens die Wet op Gesondheids- en Verwante Beroepe, 1985 (Wet No. 33 van 1985) (Bophuthatswana), by Goewermentskennisgewing No. 61 van 23 Maart 1990 (hierna die '1990-regulasies' genoem), wat tot 30 Junie 1997 van krag bly.

(2)    Ondanks die bepalings van subregulasie (1), word geen persoon na 28 Februarie 1997 toegelaat om vir 'n kursus bedoel in die 1987-regulasies en die 1990-regulasies in te skryf nie.

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie regulasies © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie regulasies maak.  U mag vrylik uit hierdie regulasies kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys.  U mag NIE afskrifte van hierdie regulasies verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer