Goewermentskennisgewing No. R.978
19 Julie 2002

 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

Regulasies vir die Ondersoek van Beweerde Wangedrag en die Hou van Ondersoeke: Wysiging

 

Die Minister van Gesondheid het, op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, kragtens artikel 45(1) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), die regulasies in die Bylae uitgevaardig.

 

BYLAE

1.    In hierdie regulasies beteken "die Regulasies" die regulasies afgekondig by Goewermentskennisgewing No. R.373 van 13 Maart 1970, soos gewysig by Goewermentskennisgewings Nos. R.1737 van 29 September 1972 en R.1707 van 27 September 1974.

 

Wysiging van regulasie 6 van die Regulasies

2.    Regulasie 6 van die Regulasies word hierby gewysing deur die uitdrukking "of 'n professionele vereniging of arbeidsorganisasie" na die uitdrukking "advokaat of prokureur" in te voeg waar dit voorkom.

 

M.E. TSHABALALA-MSIMANG
Minister van Gesondheid

     

Hierdie Web weergawe van hierdie Goewermentskennisgewing S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie kennisgewing maak. U mag vrylik uit hierdie kennisgewing kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys. U mag NIE afskrifte van hierdie kennisgewing verkoop nie.

  

2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer