Goewermentskennisgewing No. R.1132
17 November 2006

 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende Registers vir Studente: Wysiging

 

Die Minister van Gesondheid het kragtens artikel 45(1) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, die regulasies in die Bylae uitgevaardig.

 

BYLAE

Woordomskrywing

1.    In hierdie Bylae beteken “die Regulasies” die regulasies afgekondig by Goewermentskennisgewing No. R. 3735 van 14 November 1969, soos gewysig by Goewermentskennisgewings Nos. R. 171 van 12 Februarie 1971, R. 1204 van 7 Julie 1972, R. 1647 van 20 September 1974, R. 2207 van 31 Oktober 1980, R. 53 van 15 Januarie 1988, R. 1130 van 23 September 1999 en R. 708 van 22 Julie 2005.

 

Wysiging van subregulasie (1) van regulasie 2 van die Regulasies

2.    Regulasie 2 van die Regulasies word hierby gewysig deur –

(a)    in subregulasie (1)(c) die uitdrukking “vyf-en-sewentig rand (R75,00)” deur die uitdrukking “twee-en-tagtig rand en ses-en-veertig sent (R82,46)” te vervang; en

(b)    in subregulasie (1)(d) die uitdrukking “vyf-en-sewentig rand (R75,00)” deur die uitdrukking “twee-en-tagtig rand en ses-en-veertig sent (R82,46)” te vervang.

 

Wysiging van regulasie 4 van die Regulasies

3.    Regulasie 4 van die Regulasies word hierby gewysig deur die uitdrukking “vyf-en-sewentig rand (R75,00)” in subregulasie (1) deur die uitdrukking “twee-en-tagtig rand en ses-en-veertig sent (R82,46)” te vervang.

 

Inwerkingtreding van hierdie regulasies

4.    Hierdie regulasies tree in werking op die datum van publikasie in die Staatskoerant.

 

(Geteken)
M E TSHABALALA-MSIMANG
MINISTER VAN GESONDHEID

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie Goewermentskennisgewing © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie kennisgewing maak. U mag vrylik uit hierdie kennisgewing kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys. U mag NIE afskrifte van hierdie kennisgewing verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer