Goewermentskennisgewing No. R.1130
17 November 2006

[ Uit die Engelse kennisgewing vertaal ]

 

Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging

 

Regulasies Betreffende Rolle vir Leerlingverpleeghulpe: Wysiging

 

Die Minister van Gesondheid het kragtens artikel 45(1) van die Wet op Verpleging, 1978 (Wet No. 50 van 1978), op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging, die regulasies in die Bylae uitgevaardig.

 

BYLAE

Woordomskrywing

1.    In hierdie Bylae beteken “die Regulasies” die regulasies afgekondig by Goewermentskennisgewing No. R. 1833 van 20 Oktober 1972, soos gewysig by Goewermentskennisgewings Nos. R. 1649 van 20 September 1974, R. 2211 van 31 Oktober 1980, R. 819 van 30 April 1982, R. 1128 van 23 September 1999 en R. 705 van 22 Julie 2005.

 

Wysiging van regulasie 2 van die Regulasies

2.    Regulasie 2 van die Regulasies word hierby gewysig deur in subregulasie (1) die uitdrukking “vyf-en-sewentig rand (R75,00)” deur die uitdrukking “twee-en-tagtig rand en ses-en-veertig sent (R82,46)” te vervang.

 

Wysiging van regulasie 4 van die Regulasies

3.    Regulasie 4 van die Regulasies word hierby gewysig deur in subregulasie (1) die uitdrukking “vyf-en-sewentig rand (R75,00)” deur die uitdrukking “twee-en-tagtig rand en ses-en-veertig sent (R82,46)” te vervang.

 

Inwerkingtreding van hierdie regulasies

4.    Hierdie regulasies tree in werking op die datum van publikasie in die Staatskoerant.

 

(Engelse weergawe geteken)
M E TSHABALALA-MSIMANG
MINISTER VAN GESONDHEID

 

     

Hierdie Web weergawe van hierdie Goewermentskennisgewing © S A Raad op Verpleging.

Gereproduseer ingevolge die Staatsdrukker se Outeursregsvergunning 7977 van 28 Junie 1983.

U mag vir u eie of vir u organisasie se gebruik afskrifte van hierdie kennisgewing maak. U mag vrylik uit hierdie kennisgewing kwoteer op voorwaarde dat u na die korrekte Goewermentskennisgewingsnommer verwys. U mag NIE afskrifte van hierdie kennisgewing verkoop nie.

  

© 2004 - 2020 South African Nursing Council (Under the provisions of the Nursing Act, 2005)

Disclaimer